Surf Color Fruity Fiesta & Summer Flowers prací gel 20 pracích dávek

Zboží je ve slevě: 40%

Nedostupné

Je nám to líto, ale tento produkt aktuálně není v naší nabídce.

Můžete si ale vybrat z podobných produktů níže.

Popis produktu

O produktu

Tekutý prací přípravek.

Adresa dodavatele

Unilever ČR, spol. s r.o., Rohanské nábřeží 670, 186 00 Praha 299

Země původu

Produkt EU

Bezpečnostní upozornění


GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Varování

H302 - Zdraví škodlivý při požití.
H315 - Dráždí kůži.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P338 - Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P351 - Několik minut opatrně oplachujte vodou.

Složení

5-15%: aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky,<5%: enzymy, parfum, polykarboxyláty, mýdlo,Geraniol,Hexyl cinnamal,Limonene,Linalool,Benzisothiazolinone

Skladování

Skladujte v suchu při teplotě do 25°C. Uchovejte mimo dosah dětí.

Buďte první, kdo ohodnotí produkt.

5
4
3
2
1