Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky portálu www.kosik.cz vyvinutém, registrovaném a provozovaném obchodní společnosti Košík.cz s.r.o., IČ:  030 23 877, se sídlem Evropská 2758/11, Dejvice, 160 00 Praha 6 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 226655 (dále jen „KOŠÍK“) pro nákup zboží a/nebo služeb na internetovém portálu www.kosik.cz (dále jen „VOP“).

I. Úvodní ustanovení – služba/y – popis, změny obchodních podmínek

1.1. Tyto VOP KOŠÍKu upravují zejména vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy na časově ohraničený nákup zboží a/nebo využití služeb KOŠÍKu (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi KOŠÍKem a kupujícím/i (dále jen „Zákazník“), který si prostřednictvím internetového portálu www.kosik.cz kupuje anebo hodlá zakoupit u KOŠÍKu zboží a/nebo službu nabízené na výše uvedeném internetovém portálu.

1.2. Tyto VOP jsou určeny výhradně pro nákup zboží a/nebo služeb Zákazníkem (konečným spotřebitelem) za účelem přímé spotřeby (tj. jsou určeny výhradně pro spotřebitelské smlouvy). Nákup zboží za účelem podnikání, např. za účelem jeho dalšího prodeje, není na internetovém portálu www.kosik.cz možný (to se týká zejména alkoholických a/nebo tabákových výrobků)

1.3. U konkrétní nabídky zboží a/nebo služeb KOŠÍKu propagovaných na internetovém portálu www.kosik.cz mohou být uvedena ujednání odchylující se od VOP. Taková případná odchylná ujednání mají přednost před těmito VOP.

1.4. Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouva je uzavřena pouze v českém jazyce a po svém uzavření je KOŠÍKem archivována a není Zákazníkovi přístupná.

1.5. KOŠÍK může jednostranně měnit či doplňovat znění VOP. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozí verze VOP. KOŠÍK informuje Zákazníky o změně VOP na internetovém portálu www.kosik.cz, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním VOP Zákazník mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit.

II. Uzavření Smlouvy mezi KOŠÍKem a Zákazníkem

2.1. KOŠÍK na internetovém portálu www.kosik.cz propaguje zboží a služby, a to včetně hodnoty nabízeného zboží a/nebo služeb. Ceny nabízeného zboží a/nebo služeb jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty.

2.2. Možnost uzavření Smlouvy na zboží a/nebo služby KOŠÍKu za zvýhodněných podmínek a uvedenou cenu (v případě věrnostních a jiných akcí) zůstává v platnosti po dobu uvedenou na internetovém portálu www.kosik.cz a za předpokladu naplnění podmínek uvedených v konkrétní nabídce na internetovém portálu www.kosik.cz.

2.3. Zákazníkem objednané zboží a/nebo služby na internetovém portálu www.kosik.cz jsou pro účely uzavírání Smlouvy a realizace práv a povinností ze Smlouvy, stejně jako pro účely těchto VOP, dále označovány jako „Objednávka“.

2.4. Zákazník si je vědom zejména následujících povinností vůči KOŠÍKu, a proto zaručuje následující:

a) je plně svéprávný, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem,

b) pokud je mu méně než 18 let, nebude objednávat na internetovém portálu www.kosik.cz takové zboží a/nebo služby, u nichž je podmínkou pro užívání minimální věk 18 let,

c) veškeré údaje, které poskytuje KOŠÍKu, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,

d) zaplacením ceny za Objednávku neobchází ani neporušuje práva třetích osob a je oprávněný použít finanční zdroje využité na zaplacení Objednávky,

e) se před zahájením užívání internetového portálu www.kosik.cz důkladně seznámil s těmito VOP, je s nimi srozuměn a souhlasí s nimi,

f) zboží na internetovém portálu www.kosik.cz nekupuje jako podnikající osoba ani pro podnikající osobu, ani jej dále nebude prodávat třetím osobám (zejména zboží a/nebo služby, u nichž je podmínkou užívání minimální věk 18 let).

2.5. Pro uzavření Smlouvy zvolí Zákazník požadované množství zboží a/nebo nabízené služby a adresu, na kterou mu bude Objednávka doručována, a případně též sdělí informace důležité pro předání Objednávky. Pro závazné vytvoření objednávky je vyžadována souhrnná kupní cena zboží v Objednávce v minimální výši uvedené na internetovém portálu www.kosik.cz a váhový limit na Objednávku do 100 kg, není-li na internetovém portálu www.kosik.cz uvedeno jinak. Ke konečné kupní ceně Objednávky bude Zákazníkovi připočítána cena za dopravu na internetovém portálu www.kosik.cz po zadání adresy a času pro doručení, nedosáhne-li Zákazník na službu „Doprava zdarma“, jejíž podmínky jsou uvedeny na internetovém portálu www.kosik.cz.

2.6. Zákazník bere na vědomí, že cena za zboží prodávaného na váhu (například ovoce, zelenina, maso) je uváděna v přibližné výši dle obvyklé váhy jednoho kusu. Zákazník si u těchto položek objednává pouze počet kusů. Cena za takové položky bude upravena dle konkrétní váhy zboží doručovaného Zákazníkovi v rámci dané Objednávky, s čímž Zákazník souhlasí.

2.7. Před odesláním Objednávky je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit její obsah a údaje, které v Objednávce uvedl. Objednávku odešle Zákazník KOŠÍKu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v Objednávce jsou jejím odesláním považovány za správné.

2.8. KOŠÍK je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky Zákazníka požádat o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky). Pokud k potvrzení ze strany Zákazníka nedojde, považuje KOŠÍK příslušnou Objednávku za neplatnou.

2.9. Kupní smlouva mezi KOŠÍKem a Zákazníkem vzniká akceptací Objednávky Zákazníka ze strany KOŠÍKu, která je zaslána bez zbytečného odkladu po obdržení Objednávky, a to na adresu elektronické pošty, kterou Zákazník uvedl v Objednávce. Cena Objednávky bude upravena dle skutečné váhy zboží prodávaného na váhu, které je dodáváno v rámci Objednávky, s čímž Zákazník souhlasí.

2.10. V případě, že Objednávka obsahuje tabákové výrobky, alkoholické nápoje či jiné zboží a/nebo služby, u nichž je podmínkou pro užívání minimální věk 18 let, je KOŠÍK oprávněn prověřit věk Zákazníka před uzavřením Smlouvy. Nebude-li potřebný věk Zákazníka prokázán, je KOŠÍK oprávněn Smlouvu se Zákazníkem neuzavřít.

2.11. Následně KOŠÍK doručí Objednávku Zákazníkovi. Za Zákazníka může zboží převzít vedle Zákazníka také jeho zástupce či jiná fyzická osoba starší 18 let, která se zdržuje v bytě nebo jiných prostorách na adrese Zákazníka a která osobě, která Zákazníkovi zboží za KOŠÍK předává, věrohodně prokáže svou totožnost. V případě, že Objednávka obsahuje zboží a/nebo služby, u nichž je podmínkou pro užívání minimální věk 18 let, a to buď na základě právních předpisů nebo pokud je tak určeno ze strany KOŠÍKu, je osoba přebírající Objednávku (i Zákazník) povinna vždy věrohodně prokázat osobě pověřené KOŠÍKem k předání Objednávky svůj věk; pokud osoba přebírající Objednávku (i Zákazník) neprokáže, že již dosáhla věku 18 let, nebude jí zboží předáno a/nebo služba poskytnuta a případná uhrazená cena takového zboží bude Zákazníkovi vrácena v kreditech na jeho zákaznický účet.

2.12. Při předání Objednávky bude Zákazníkovi předán dodací list se seznamem zakoupeného zboží a jeho cenou. KOŠÍK v souladu s  ustanovením § 28 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, nevystavuje daňový doklad Zákazníkovi. Daňový doklad bude ke stažení na profilu Zákazníka na internetovém portálu www.kosik.cz.

2.13. Zákazník bere na vědomí, že KOŠÍK není povinen uzavřít Smlouvu zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu (včetně VOP) a/nebo podmínky užití internetového portálu www.kosik.cz.

2.14. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) si hradí Zákazník sám.

III. Zákaznický účet

3.1. K dokončení Objednávky prostřednictvím internetového portálu www.kosik.cz je zapotřebí provést registraci Zákazníka, čímž dojde k založení jeho zákaznického účtu.

3.2. Během registrace je Zákazník vyzván k vytvoření přístupového hesla ke svému zákaznickému účtu. Zákazník je povinen uchovávat toto heslo v tajnosti a nesdílet ho s dalšími osobami. Zákazník nese plnou odpovědnost za veškeré úkony, které jsou z jeho účtu učiněny.

3.3. Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu KOŠÍK informovat, pokud má jakékoli podezření na zneužití či zpřístupněné svého hesla třetí osobě. V případě odůvodněné obavy, že dochází nebo může dojít k zneužití Služby, je KOŠÍK oprávněn účet Zákazníka zablokovat, případně ho vyzvat ke změně hesla. KOŠÍK neodpovídá Zákazníkovi za škody, které mu vznikly v důsledku vyzrazení nebo zneužití jeho přístupového hesla.

3.4. KOŠÍK je dle své úvahy nebo na základě dohody se Zákazníkem oprávněn připsat Zákazníkovi tzv. kredity (dále jen „Kredity“) na jeho zákaznický účet. Zákazník je oprávněn připsané Kredity využít v čase jejich platnosti (aktuální platnost Kreditů je vždy uvedena v zákaznickém účtu Zákazníka) na úhradu kupní ceny kteréhokoliv dalšího nákupu. Není-li těmito VOP nebo vzájemnou dohodou mezi KOŠÍKem a Zákazníkem stanoveno jinak, Zákazníkovi nevzniká nárok vůči KOŠÍKu na připsání Kreditů. Kredity není možné použít na úhradu kupní ceny za tabákové výrobky, počáteční kojeneckou výživu a charitativní předměty.

3.5. Zákazník bere na vědomí, že KOŠÍK je oprávněn omezit Zákazníkovi přístup k jeho zákaznickému účtu, pokud dříve podstatným způsobem porušil Smlouvu (včetně těchto VOP) a/nebo podmínky užití internetového portálu www.kosik.cz. Omezením přístupu k zákaznickému účtu dle tohoto odstavce je myšleno zejména, nikoli však výlučně, omezení platebních metod, omezení služby „Doprava zdarma“, navýšení minimálně výše Objednávky pro jednotlivý nákup, a/nebo celkové omezení zákaznického účtu.

IV. Změna Smlouvy, doobjednávky a odstoupení od Smlouvy před doručením Objednávky

4.1. Objednávka je pro Zákazníka závazná od chvíle jejího dokončení na internetovém portálu  www.kosik.cz. Změna Objednávky po jejím dokončení, resp. po uzavření Smlouvy, je možná pouze, pokud KOŠÍK telefonicky či jinak kontaktuje Zákazníka s tím, že objednané zboží již není dostupné a/nebo v případě doobjednávky zboží učiněné Zákazníkem v časovém intervalu zobrazeném v zákaznickém prostředí u jednotlivých otevřených Objednávek. Možnost doobjednávky bude možný pouze u Objednávek doručovaných nejdříve za 180 min. od potvrzení Objednávky. V případě doobjednávky není Zákazníkovi účtována další cena za službu dodání zboží (z hlediska této služby se jedná o jednu objednávku), případné slevy nabízené na internetovém portálu www.kosik.cz se však nesčítají (například, v případě slevové akce 2+1 zdarma nevzniká zákazníkovi nárok na 1 kus zboží zdarma, pokud druhý kus zboží zakoupil až v rámci doobjednávky).

4.2. Zákazník je oprávněn odstoupit od Smlouvy prostřednictvím internetového portálu www.kosik.cz nejpozději do 20:00 hod. dne předcházejícího dni doručení Objednávky. V den doručení může Zákazník změnit (a to pouze s výslovným souhlasem KOŠÍKu) pouze čas doručení nebo adresu doručení. Od okamžiku, kdy je Objednávka již vypravena Zákazníkovi, není možné od Smlouvy odstoupit ani změnit adresu nebo čas doručení.

4.3. Zákazník je při změně Objednávky i odstoupení od Smlouvy dle předchozího odstavce povinen uvést číslo Objednávky, datum Objednávky a případně i číslo účtu pro vrácení kauce na cenu Objednávky, pokud byla uhrazena. Neuvede-li Zákazník číslo účtu pro vrácení kauce, pak bude kauce vrácena na účet, z něhož byla provedena platba na její zaplacení.

V. Cena Objednávky a platební podmínky

5.1. Cena Objednávky a případné další náklady dle Smlouvy jsou splatné při předání zboží z Objednávky Zákazníkovi. Zákazník může uhradit při dokončení Objednávky kauci bezhotovostně platební kartou prostřednictvím zabezpečené platební brány. Tato kauce bude následně započtena na cenu Objednávky po jejím předání, případný přeplatek je vrácen Zákazníkovi na účet, ze kterého kauci zaplatil nedoplatek Zákazník nedoplácí.

5.2. Zákazník jinak hradí cenu Objednávky při předání zboží z Objednávky buď platební kartou nebo v hotovosti. Volbu ohledně úhrady ceny Objednávky učiní Zákazník před dokončením Objednávky. V odůvodněných případech, zejména, nikoli výlučně, v případě dřívějšího porušení Smlouvy (vč. těchto VOP a smluvních ujednání na internetovém portálu www.kosik.cz) ze strany Zákazníka, může KOŠÍK požadovat úhradu kauce na cenu Objednávky před odesláním zboží z Objednávky Zákazníkovi. Před zaplacením kauce na cenu Objednávky není KOŠÍK povinen zboží z Objednávky Zákazníkovi odeslat.

5.3. Při výběru úhrady Objednávky skrze platební metodu „SkipPay“ je splatnost kupní ceny zboží z Objednávky 14 dní ode dne předání Objednávky. Výběrem uvedené platební metody Zákazník vyjadřuje souhlas obchodními podmínkami Skip pay dostupnými na www.skippay.cz

5.4. Při zvolení způsobu úhrady ceny Objednávky v hotovosti může Zákazník zaplatit cenu potravinového zboží, resp. její část, stravenkami. Stravenkami nelze hradit alkoholické a tabákové výrobky ani drogerii. Konkrétní podmínky pro uplatnění stravenek a informace o přijímaných stravenkách jsou uvedeny na webu KOŠÍKu: https://www.kosik.cz/stranky/stravenky

5.5. V ceně zboží není zahrnuta cena za službu dodání zboží na místo určené v Objednávce. Výše aktuální ceny za dodání zboží na místo určené v den, co byla učiněna Objednávka zboží, je uvedena na webové stránce informace o rozvozech a cenách. Cena za službu dodání zboží na místo bude Zákazníkovi připočtena ke konečné ceně, nedosáhli-li Zákazník na bezplatnou službu dodání zboží, jejíž podmínky jsou uvedeny na internetovém portálu www.kosik.cz .

5.6.  Jakákoliv jiná změna bude vždy Zákazníkovi předem oznámena při vytváření Objednávky a může záviset na požadovaném čase doručení zboží.

VI. Odstoupení od Smlouvy a reklamace zboží

6.1. Reklamace zboží: Zákazník je povinen předané zboží z Objednávky ihned zkontrolovat a zjištěné nedostatky okamžitě oznámit (reklamovat) KOŠÍKu. Pokud zboží (zejména jídlo) při předání Zákazníkovi bude vykazovat vady, v jejichž důsledku jej nebude možné užít k jeho účelu (ze zřejmých důvodů, a to např. propadlá expirační doba anebo u zboží je jiná zjevná nezpůsobilost k tepelnému zpracování či ke konzumaci nebo určenému účelu použití), vrátí Zákazník zboží ihned příslušné osobě, která mu jej za KOŠÍK předala. Zákazník souhlasí, že s ohledem na povahu zboží nemusí být brán zřetel na skutečnost, že nereklamoval zjevné vady zboží při jeho předání (např. poškození ochranného obalu). V případě pozdější reklamace zboží se Zákazník spojí s KOŠÍKem buď prostřednictvím zákaznické linky nebo e-mailem. Pro posouzení reklamace může KOŠÍK požadovat po Zákazníkovi prokázání vady, obvykle zasláním fotodokumentace vady zboží.

6.2. On-line reklamace: Pro usnadnění nákupů a komunikace se zákazníky mohou být na KOŠÍKu umožněny reklamace on-line formou – prostřednictvím zákaznického účtu. On-line reklamace je služba výhodná pro Zákazníky, která usnadňuje a urychluje proces reklamace zboží; žádným způsobem neomezuje Zákazníka v běžném způsobu uplatňování reklamací ani v právech spotřebitele – jde o výběrovou/alternativní a nepovinnou variantu, která se z hlediska procesu vyřizování řídí vlastními pravidly. On-line reklamaci je proto možné uplatnit do 72 hodin od převzetí zboží (nebo v jiné době, kterou KOŠÍK určí oznámením na internetovém portálu www.kosik.cz), avšak není dostupná pro všechny produkty. Výjimka platí pro
(i) zboží v ceně nad 1 000,00 Kč vč. DPH,
(ii) spotřební nepotravinové zboží (elektronika, hračky) v ceně nad 300,00 Kč vč. DPH,
(iii) zboží z věrnostního programu v ceně nad 300,00 Kč vč. DPH,
(iv) oblečení,
(v) jednotlivé zboží či jeho kategorie určené KOŠÍKem.

Zákazník je ve svém profilu informován vhodným způsobem o tom, které zboží lze reklamovat on-line a u kterého zboží je třeba volit obvyklé způsoby uplatnění reklamace. Zákazník zboží reklamované on-line nevrací, KOŠÍK jej není povinen převzít. On-line reklamaci KOŠÍK vyřizuje připsáním kreditů (v hodnotě reklamovaného zboží) na zákaznický účet. Zákazník může kredity uplatit při dalším nákupu, nebo požádat zákaznickou podporu KOŠÍKu o proplacení kreditů na jeho bankovní účet. Kredity se neproplácejí v hotovosti. KOŠÍK si vyhrazuje právo on-line reklamace dále omezit či zrušit. KOŠÍK si vyhrazuje právo neumožnit on-line reklamaci při podezření na zneužití práva či podvodné a obdobné jednání. Uvedenými výlukami nejsou nijak dotčena práva spotřebitele při uplatňování záruk zboží či práv z vadného plnění.

6.3. Odstoupení od Smlouvy ve lhůtě 14 dnů: V souladu s ustanovením § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), může Zákazník od Smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů, kdy tato lhůta končí uplynutím čtrnácti dnů ode dne, kdy Zákazník (nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce) převezme zboží. V případě odstoupení od Smlouvy je Zákazník povinen zboží okamžitě předat osobě, která mu jej za KOŠÍK předala, a není-li to možné, nebo dojde-li k odstoupení později ve 14 denní lhůtě, je povinen sdělit odstoupení od Smlouvy KOŠÍKu telefonicky nebo prostřednictvím internetového portálu  www.kosik.cz, identifikovat zboží a domluvit na řešení příslušného odstoupení od Smlouvy; Zákazník je poté povinen do 14 dnů od odstoupení Smlouvy předmětné zboží zaslat KOŠÍKu, ledaže se KOŠÍK se Zákazníkem dohodne, že zboží vyzvedne přímo u Zákazníka. V případě odstoupení od Smlouvy nese Zákazník náklady spojené s vrácením zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.4. Odstoupí-li Zákazník od Smlouvy, vrátí mu KOŠÍK bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Smlouvy přijal, a to stejným způsobem kterým je obdržel. KOŠÍK vrátí Zákazníkovi přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Zákazník souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže Zákazník zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který KOŠÍK nabízí, vrátí KOŠÍK Zákazníkovi náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Odstoupí-li Zákazník od Smlouvy, KOŠÍK není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Zákazníkovi dříve, než zboží obdrží, nebo než mu Zákazník prokáže, že zboží KOŠÍKu odeslal, podle toho, co nastane dříve. KOŠÍK převezme zboží od Zákazníka v jeho domácnosti na své náklady, jestliže Zákazník odstoupí od Smlouvy uzavřené mimo prostor obvyklý pro podnikání KOŠÍKu, zboží bylo dodáno do domácnosti Zákazníka v okamžiku uzavření Smlouvy a povaha zboží jejneumožňuje odeslat obvyklou poštovní cestou.

6.5. Zákazník odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčnosti zboží.

6.6. V souladu s ustanovením § 1837 písm. e), g) Občanského zákoníku odstoupení od Smlouvy není možné u zboží (potravin) podléhající rychlé zkáze nebo zboží s krátkou dobou spotřeby - např. ovoce, zelenina nebo potraviny živočišného původu, nebo u zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co je Zákazník porušil (např. poškodí-li Zákazník ochranný obal zboží nebo poruší-li bezpečnostní uzávěr nebo může-li dojít k jiné kontaminaci zboží). S ohledem na dodržování hygienických norem a těchto VOP Zákazník souhlasí, že KOŠÍK je oprávněn v případě jakéhokoli podezření na jejich porušení ze strany Zákazníka odstoupení od Smlouvy odmítnout a vrácené zboží na náklady Zákazníka poslat Zákazníkovi zpět a nebude-li to možné (např. z hygienických důvodů nebo z důvodu porušení ochranného obalu), je KOŠÍK oprávněn zboží neprodleně zlikvidovat.

VII. Práva Zákazníka z vadného plnění

7.1. KOŠÍK odpovídá Zákazníkovi za vady zboží a/nebo služeb v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy. KOŠÍK tak odpovídá Zákazníkovi, že zboží a/nebo služba při převzetí nemá vady. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží a/nebo služba byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje.

7.2. V souladu s ustanovením § 2165 odst. 1 Občanského zákoníku může Zákazník vytknout vadu, která se na zboží projeví v době dvou let od jeho převzetí. Právo z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Vadou zboží není opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.

7.3. Má-li zboží vadu, může Zákazník v souladu s ustanovením § 2169 Občanského zákoníku požadovat dodání nového zboží bez vad nebo opravu zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný. KOŠÍK mže odmítnou vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady. KOŠÍK odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím zákazníkovi nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a čel, pro který Zákazník věc koupil. K odstranění vady převezme KOŠÍK věc na vlastní náklady. Nepřevezme-li Zákazník věc v přiměřené době poté, co jej KOŠÍK vyrozuměl o možnosti věc po opravě převzít, náleží KOŠÍKu úplata za uskladnění věci. Zákazník může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od Smlouvy, pokud a) KOŠÍK odmítl vadu odstranit nebo ji neodstranil v přiměřené době nebo ji nepřevezme na vlastní náklady b) se vada projeví opakovaně, c) je vada podstatným porušením Smlouvy, nebo d) je z prohlášení KOŠÍKu nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Zákazníka. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou Zákazník obdržel. Zákazník nemůže od Smlouvy odstoupit, je-li vada nevýznamná. Odstoupí-li Zákazník od Smlouvy, KOŠÍK vrátí Zákazníkovi kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu Zákazník prokáže, že věc odeslal. Práva z vadného plnění se uplatňují u KOŠÍKu. Pokud je to možné, Zákazník nejprve kontaktuje KOŠÍK prostřednictvím zákaznické linky či e-mailem a dohodne se s KOŠÍKem na dalším postupu. Pro posouzení vady bude KOŠÍK obvykle požadovat zaslání fotodokumentace vady a/nebo předání vadného zboží. Uplatní-li Zákazník právo z vadného plnění, potvrdí mu KOŠÍK v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

7.4. KOŠÍK nenese odpovědnost za případnou škodu nebo jakékoli jiné následky vzniklé Zákazníkovi na základě nebo v souvislosti s jednáním Zákazníka nebo na základě okolností na straně Zákazníka.

7.5. Zákazník bere na vědomí, že KOŠÍK nenese odpovědnost za plynulý, nepřerušený, bezchybný a bezpečný chod internetového portálu www.kosik.cz. KOŠÍK nenese ani odpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím internetového portálu www.kosik.cz ani odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového portálu www.kosik.cz nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.

7.6. Dostupnost zboží je vázána na skladové zásoby a KOŠÍK dostupnost zboží negarantuje. V případě, že nebude možné Objednávku z jakýchkoli důvodů na straně KOŠÍKu vyřídit, bude o tom Zákazník informován prostřednictvím zákaznické linky KOŠÍKu anebo prostřednictvím e-mailu, který Zákazník uvede v Objednávce jako kontaktní.

VIII. Vratné zálohované obaly

8.1. Ceny zboží ve vratných zálohovaných obalech zahrnují i zálohu za tento obal. Zákazník může vrátit zálohovaný obal a obdržet zpět zálohu v jakémkoliv řetězci maloobchodního prodeje.

8.2. Zálohované obaly je možno vracet i přímo řidiči rozvozu při předání další Objednávky, který přijme i zálohované obaly nekoupené u KOŠÍKu, pokud KOŠÍK nabízí takový druh zboží, ze kterého obal pochází.

8.3. Řidič rozvozu při převzetí zálohovaných obalů od Zákazníka na místě zadá informace o jejich převzetí do aplikace KOŠÍKu. Uvedené informace se na zákaznickém účtu daného Zákazníka objeví nejpozději do 24 hodin od převzetí zálohovaných obalů.

8.4. Zákazník má možnost řidiči rozvozu při převzetí zálohovaných obalů oznámit, požaduje-li vrácení zálohy za tyto obaly peněžní formou nebo požaduje připsat kredity ve výši odpovídající záloze za vrácené obaly na svůj zákaznický účet. V případě, že Zákazník tuto informaci nesdělí, má se za to, že požaduje připsání kreditů na svůj zákaznický účet, a tyto budou ve lhůtě nejpozději 24 hodin od převzetí předmětných zálohovaných obalů na jeho účet připsány. V případě, že Zákazník požaduje vrácení zálohy za předané zálohované obaly v penězích, je možné postupoval následovně:

a) Objednávka dovezená řidičem rozvozu má být uhrazena při jejím předání Zákazníkovi – řidič rozvozu může snížit cenu Objednávky o zálohu za vrácené zálohované obaly;

b) Objednávka již byla uhrazena – řidič rozvozu a/nebo Zákazník kontaktuje zákaznickou podporu na tel. č. 226 220 500 nebo e-mailem na zakaznici@kosik.cz a na základě jím poskytnutých údajů mu bude platba zaslaná do 3 dnů od oznámení na jím sdělený účet. V případě, že Zákazník účet nesdělí, bude mu platba poukázána na bankovní účet, ze kterého hradil Objednávku, je-li KOŠÍKu tento účet znám.

Kredity připsané na zákaznický účet ze zálohy na vratné obaly mají neomezenou platnost.

IX. Alkoholické nápoje a tabákové výrobky, elektronické cigarety a příslušenství

9.1. Tabákové výrobky, kuřácké pomůcky, bylinné výrobky určené ke kouření a elektronické cigarety (dále jen „Tabákové výrobky“) mohou být prodávány pouze osobám starším 18let; mladším osobám je jejich prodej zakázán.

9.2. KOŠÍK, jako prodejce Tabákových výrobků prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, je vybaven počítačovým systémem, který jednoznačně ověří věk spotřebitele v okamžiku prodeje (tedy, že spotřebitel není mladší 18 let), a to následovně:

i. Nákup Tabákových výrobků na KOŠÍKu je umožněn pouze Zákazníkům, kteří mají registrovaný uživatelský účet s vyplněnými osobními údaji a kteří před objednávkou Tabákových výrobků sdělí KOŠÍKu své datum narození. Zákazník při registraci zákaznického účtu uvádí základní identifikační údaje nejméně ve formě jméno a příjmení – dále viz čl. 3.2 VOP. Pouze registrovanému uživateli je umožněno vložit Tabákové výrobky do košíku. Neregistrovaný Zákazník je systémem upozorněn, aby se v případě zájmu o nákup Tabákových výrobků registroval; pro neregistrovaného uživatele neplatí následující body systému ověřování věku.

ii. Registrovaný Zákazník vkládá do košíku Tabákové výrobky dle své volby; počítačový systém KOŠÍKu v ten samý okamžik automaticky dosud neověřenému Zákazníkovi při prvním nákupu Tabákových výrobků zablokuje platbu předem (tedy distančně, bez přítomnosti kurýra) za nákup obsahující Tabákové výrobky. Pokud jsou Tabákové výrobky z košíku kdykoli později vyjmuty, platba předem je Zákazníkovi umožněna. Operace podle tohoto bodu se Zákazníkovi projeví při fázi výběru způsobu placení v rámci objednávkového formuláře.

iii. Před dokončením prvního nákupu Tabákových výrobků je Zákazník vyzván k zadání svého data narození. Systém automaticky kontroluje splnění podmínky věku nejméně 18 let pro umožnění dokončení Objednávky nákupu s obsahem Tabákových výrobků.

iv. Registrovaný Zákazník po zadání data narození a splnění podmínky věku nejméně 18 let standardním procesem na KOŠÍKu zadává a dokončuje Objednávku Tabákových výrobků. Smlouva je vytvořena potvrzením Objednávky, právní účinnost Smlouvy pro první nákup Tabákových výrobků je ale vázána na okamžik jednoznačného ověření věku registrovaného Zákazníka.

v. Před předáním prvního nákupu Tabákových výrobků kurýr věrohodně ověří věk Zákazníka za pomoci elektronického systému. Registrovaný Zákazník nechává kurýra nahlédnout do svého průkazu totožnosti, kurýr ověřuje věk registrovaného Zákazníka potvrzením v mobilní aplikaci, kde se zároveň elektronicky systémově provede verifikace s údaji vyplněnými při registraci – o provedení verifikace je Zákazník počítačovým systémem informován zprávou do účtu/e-mailem. Platí, že zboží při prvním nákupu Tabákových výrobků musí převzít právě majitel účtu Zákazníka (dochází k jednoznačnému ztotožnění osoby), jinak smlouva na nákup Tabákových výrobků nemůže být splněna (v důsledku splnění rozvazovací podmínky zaniká), nákup není předán.

vi. Při prokázání věku Zákazníka nad 18 let při prvním nákupu se účet Zákazníka stává ověřeným a pro další nákup Tabákových výrobků neplatí omezení způsobu platby, ani nedochází k odložené účinnosti Smlouvy, s výjimkou situace, kdy nákup za Zákazníka přebírá třetí osoba.

vii. Kurýr je při každém nákupu Tabákových výrobků povinen ověřit způsobem uvedeným výše věk osoby přebírající nákup a nepředá nákup v části obsahující Tabákové výrobky osobě mladší 18 let – dochází ke splnění rozvazovací podmínky obdobně jako v bodu 9.2. v) výše.

9.3 Zákazník je oprávněn učinit Objednávku ohledně alkoholických výrobků pouze v případě, že je starší 18 let, mladším osobám je jejich prodej zakázán. Osobě mladší 18 let nebude Objednávka obsahující alkoholické výrobky předána v rozsahu zboží obsahujícího alkohol.

9.4 KOŠÍK si vyhrazuje zavést omezení obdobně jako u prodeje alkoholických a Tabákových výrobků také u vybraného drogistického zboží (např. čistící domácí prostředky nebo prostředky na hubení škůdců, případně látky hořlavé, těkavé nebo dráždivé nebo jinak nebezpečné či zdraví škodlivé) nebo jakéhokoli jiného zboží podobného charakteru.

X. Ochrana práv duševního vlastnictví, zneužití služby, dostupnost služby, další práva a povinnosti smluvních stran

10.1. Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící internetový portál www.kosik.cz (včetně fotografií propagovaných služeb a/nebo zboží) jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje používat internetový portál www.kosik.cz výhradně pro svou potřebu, a dále se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít (např. uchovávat, upravovat, šířit) programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový portál www.kosik.cz.

10.2. Přístup a užití internetového portálu www.kosik.cz ze strany Zákazníka v souladu s VOP je bezplatný.

10.3. Zákazník není oprávněn při užití internetového portálu www.kosik.cz používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz internetového portálu www.kosik.cz. Internetový portál www.kosik.cz je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků KOŠÍKu a který je v souladu s jeho určením.

10.4. Zákazník užívá internetový portál www.kosik.cz na vlastní riziko a bere na vědomí,že fotografie na internetovém portálu www.kosik.cz jsou pouze ilustrativní.

10.5. KOŠÍK neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s využitím služeb, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na internetovém portálu www.kosik.cz, tj. za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, ztrátu zisku nebo ztrátu dat Zákazníka nebo jiné třetí osoby užívající internetový portál www.kosik.cz, neoprávněný přístup k přenosům a datům těchto osob, změny takových dat, jakož i další hmotné a nehmotné ztráty.

10.6. Veškeré informace zveřejňované na internetovém portálu www.kosik.cz jsou uváděny při nejlepším vědomí a svědomí KOŠÍKu, který nenese odpovědnost za jejich úplnost či technickou přesnost. KOŠÍK se rovněž zříká veškerých záruk, že materiál uvedený na internetovém portálu www.kosik.cz je nezávadný.

10.7. KOŠÍK si vyhrazuje právo kdykoliv omezit nebo ukončit přístup Zákazníka nebo jiné třetí osoby k internetovému portálu www.kosik.cz a to nejen při podezření na zneužití práva či podvodné a obdobné jednání, kterým zejména, nikoli však výlučně, může být opakované vrácení zboží z  Objednávky tak, že konečná kupní cena nedosahuji minimální výše Objednávky a/nebo hodnoty pro službu „Doprava zdarma“.

10.8. KOŠÍK není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení §  1820 odst. 1 písm. n) Občanského zákoníku.

XI. Ochrana osobních údajů a souhlas se zpracováním

11.1. Jak KOŠÍK zpracovává osobní údaje Zákazníka je popsáno v sekci Ochrana osobních údajů zákazníků. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat KOŠÍK o změně ve svých osobních údajích.

XII. Doručování a převzetí

12.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, případně osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zákazníkovi je obvykle doručováno na adresu elektronické pošty uvedené v Objednávce.

12.2. Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty. Zpráva doručovaná osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je považována za přijatou převzetím zásilky adresátem, případně odepřením převzetí zásilky adresátem. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je zásilka považovaná za doručenou rovněž uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

XIII. Závěrečná ustanovení

13.1. Smlouva stejně jako veškeré vztahy související s užitím internetového portálu www.kosik.cz se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva Zákazníka (spotřebitele) vyplývající z obecně závazných právních předpisů. V případě soudního sporu mezi Zákazníkem a KOŠÍKem je místně příslušným soudem soud podle sídla KOŠÍKu.

13.2. V případě jakýchkoli připomínek či stížností je Zákazníkovi k dispozici zákaznická podpora po telefonu či e-mailem. V případě sporu mezi Zákazníkem a KOŠÍKem může Zákazník kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporů, kterým je Česká obchodní inspekce ( www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na internetových stránkách České obchodní inspekce.

13.3. KOŠÍK je oprávněn ke své činnosti na základě živnostenského oprávnění a činnost nepodléhá jinému povolení. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti živnostenský úřad.

13.4. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení VOP neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

XIV. Kontaktní údaje:

  • Zákaznická telefonická linka:+ 420 226 22 05 00
  • ID datové schránky: 7gnindj

Uvedené Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 12.1.2023.