Savo Do Bazénu Maxi tablety chlorové 4,6kg

Cena

889,00 Kč (193,27 Kč / kg)

Popis produktu

 

O produktu

Savo velké chlorové tablety pro celosezonní dezinfekci a údržbu bazénové vody. Přípravek zabraňuje množení mikroorganizmů v bazénové vodě. Díky pozvolnému rozpouštění tablety dochází k postupnému uvolňování účinné látky (chloru) a voda je tak neustále mikrobiologicky kontrolována.

Země původu

EU

Adresa dodavatele

Unilever ČR spol. s r. o., Rohanské nábřeží 670/17, Praha 8, 186 00

 

Signální slovo:  Nebezpečí 

 

Standardní věty o nebezpečnosti: 

H272  Může zesílit požár; oxidant. 

H302  Zdraví škodlivý při požití.

H319  Způsobuje vážné podráždění očí.

H335  Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H410  Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

 

Pokyny pro bezpečné zacházení: 

P101  Je‐li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.  P102  Uchovávejte mimo dosah dětí. P210  Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a  jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P221  Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály.

P271  Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. 

P273  Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

 Bezpečnostní list: https://cdn.kosik.cz/content/pdf/bl/8714100179031.pdf

Skladování

Skladujte v suchu při teplotě 5-20°C. Chraňte před přímým slunešním zářením. Uchovejte mimo dosah dětí!

Buďte první, kdo ohodnotí produkt.

5
4
3
2
1