0
K pokladně

Air Menline Sprej Náplň do osvěžovače Aqua

45 ml
Běžná cena
74,90 Kč 1 664,44 Kč/l

Značka: Air Menline

Země původu:
Česká republika
Popis produktu

Rozprašovač Happy spray aqua world neutralizuje zápach a zanechává svěží vůni.

 

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ:

Standardní věty o nebezpečnosti:
H222: Extrémně hořlavý aerosol.
H229: Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H315: Dráždí kůži.
H319: Způsobuje vážné podráždění očí.


Pokyny pro bezpečné zacházení :
P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211: Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251: Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261: Zamezte vdechování aerosolů.
P501: Odstraňte obsah/obal podle místních a státních předpisů.
P410 + P412: Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.

Ke stažení
Bezpečnostní list
Skladovací podmínky
5-35°C
Název a adresa výrobce
TOMIL s.r.o., GEN. SVATONĚ 149/IV, VYSOKÉ MÝTO, 566 01
Složení, alergeny a nutriční hodnoty
Složení

Aerosolový přípravek obsahující hnací plyn a parfém (11,3% hmotnostně).

Přestože se maximálně snažíme, aby všechny informace o výrobcích byly aktuální a správné, může dojít z důvodu aktualizace předpisů ke změně složek a dietetických informací. Proto si prosím vždy přečtěte etiketu na výrobku a nespoléhejte se pouze na informace poskytnuté na našich stránkách.

1026262