0
K pokladně

Vuse ePod Iced Mango 0 mg

Běžná cena
189,00 Kč 189,00 Kč/ks

Značka: Vuse

Země původu:
Spojené státy

Tento produkt je určen starším 18 let.

Při převzetí zboží bude ověřen váš věk.

Popis produktu

Tento výrobek je určen pouze dospělým uživatelům
Tento výrobek obsahuje nikotin, který je vysoce návykovou látkou

Náplň do elektronické cigarety Vuse ePod.

Sladká chuť zralého manga a dalších tropických plodů s příjemně chladivým dozvukem.

Náplně Vuse ePod jsou plně kompatibilní se zařízením Vuse ePod 2.

Jedno balení obsahuje 2 náplně, každá o objemu 1,9 ml.

Celkový obsah nikotinu v každé náplni je 0 mg.

Tento výrobek není vhodný k použití následujícími osobami:
• osoby mladší 18 let;
• osoby alergické/citlivé na nikotin a další uvedené složky výrobku;
• těhotné a kojící ženy;
• osoby, které by neměly užívat výrobky obsahující tabák nebo nikotin ze zdravotních důvodů;
• osoby, které trpí nestabilním srdečním onemocněním, závažnou formou vysokého tlaku nebo cukrovkou.

Pro úplné informace o bezpečném užívání této varianty náplně Vuse si pečlivě prohlédněte štítek na obalu výrobku.

UPOZORNĚNÍ Ministerstvo zdravotnictví varuje: Kouření způsobuje rakovinu.

Tento produkt je určen starším 18 let. Při převzetí zboží bude ověřen váš věk.

 


Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008: Acute Tox. 4, H302
Signální slovo: Varování
Nebezpečné látky: nicotine (ISO); trans-mentone; L-karvon

Standardní věty o nebezpečnosti:
• H302 - Zdraví škodlivý při požití.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
• P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
• P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
• P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.
• P270 - Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte
• P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře tel: 224 919 293
• P330 - Vypláchněte ústa
• P501 - Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavatel

Ke stažení
Bezpečnostní list
Adresa dodavatele
British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o., Nile House, Karolinska 654/2, 186 00 Praha 8
Skladovací podmínky
Skladujte v dobře větraných prostorech. Mějte nádobu řádně uzavřenou. Teplota skladování od 0°C až do +50 °C. Skladujte uzamčené. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte proti vnějším vlivům jako jsou: Vysoké teploty, mráz, UV-záření/sluneční svit. Uchovávejte mimo dosah zdrojů vznícení – kouření zakázáno - nebezpečí zahoření

Přestože se maximálně snažíme, aby všechny informace o výrobcích byly aktuální a správné, může dojít z důvodu aktualizace předpisů ke změně složek a dietetických informací. Proto si prosím vždy přečtěte etiketu na výrobku a nespoléhejte se pouze na informace poskytnuté na našich stránkách.

1065702