0
K pokladně

Qalt prací prostředek na skvrny 4x100g

400 g
Běžná cena
84,90 Kč 212,25 Kč/kg

Značka: Qalt

Země původu:
Česká republika
Popis produktu

Práškový odstraňovač skvrn s oxidačním účinkem. Síla aktivního kyslíku spolu s enzymovým komplexem účinně odstraní již při 40 °C skvrny od krve, trávy, kakaa, vína, čaje, ovoce, omáček, vajec, apod. Spolehlivě ochrání Vaší pračku před vodním kamenem.

 

 

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ:

Standartní věty o nebezpečnosti:
H318 Způsobuje vážné poškození očí


Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Ke stažení
Bezpečnostní list
Skladovací podmínky
Skladujte na suchém místě při teplotě od 5-25°C
Název a adresa výrobce
QALT Rakovník, spol. s r.o., ZAVIDOV 72, PETROVICE, 270 35
Složení, alergeny a nutriční hodnoty
Složení

méně než 5%:anionický a neionický tenzid, enzym, parfém, optický zjasňovač, polykarboxylát,fosfonát,15% nebo více, avšak méně než 30%:bělící složka na bázi kyslíku

Přestože se maximálně snažíme, aby všechny informace o výrobcích byly aktuální a správné, může dojít z důvodu aktualizace předpisů ke změně složek a dietetických informací. Proto si prosím vždy přečtěte etiketu na výrobku a nespoléhejte se pouze na informace poskytnuté na našich stránkách.

1032459