Bros Prášek proti mravencům

Bros Prášek proti mravencům

100 g 100 g
Běžná cena 54,90 Kč
549,00 Kč/kg
Vyprodáno

Značka: Bros
Země původu: Evropská unie

Popis produktu

Varovné označení: varování

Věty popisující druhy rizik:

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Věty popisující podmínky pro bezpečné používání: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P391 Uniklý produkt seberte. P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Skladovací podmínky

teplota: do 24°C Skladovací podmínky: Nepotraviny

Bezpečnostní list

https://static.kosik.cz/files/safety_sheet/7637.pdf

Přestože se maximálně snažíme, aby všechny informace o výrobcích byly aktuální a správné, může dojít z důvodu aktualizace předpisů ke změně složek a dietetických informací. Proto si prosím vždy přečtěte etiketu na výrobku a nespoléhejte se pouze na informace poskytnuté na našich stránkách.

Pokud využíváte funkci personalizace, upravíme zasílané nabídky tak, aby pro vás byly vždy zajímavé. Zohledníme na jaké zboží se u nás díváte (i když se nepřihlásíte), co nakupujete, jaké naše e-maily vás zaujmou a údaje, které z toho odvodíme. Personalizaci můžete samozřejmě kdykoliv (i před registrací) vypnout v sekci Nastavení soukromí .

Nebo