0
K pokladně

Vanish OxiAction Odstraňovač skvrn tekutý na barevné prádlo

15 dávek
Běžná cena
349,90 Kč 23,33 Kč/dávka

Značka: Vanish

Země původu:
Polsko
Popis produktu

Vanish Oxi Action tekutý odstraňovač skvrn odstraní skvrny již po prvním praní. Je účinný na velké spektrum skvrny. Pro dosažení maximální rychlosti a účinku proveďte předčištění nebo textilii namočte.

O značce 

Široké portfolio výrobků značky Vanish pomáhají již dlouhá léta šetřit Váš čas a zároveň efektivně a šetrně odstraňovat skvrny ať už z Vašeho oblečení nebo Vašich ratolestí. Právě ty dětské jsou často problémem pro maminky, pro Vanish to však žádný problém není. Poradí si také s koberci, bílým a barevným prádlem, či dokonce s jemnými materiály. Stačí si už jen vybrat ze široké nabídky buď sypkých, tekutých nebo sprejových čistících přípravků a Vanish se postará o zbytek.


 

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ:

Standardní věty o nebezpečnosti:
H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Všeobecně:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Prevence:
P280 Používejte ochranné brýle nebo obličejový štít.
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem

Reakce:
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P301 + P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Ke stažení
Bezpečnostní list
Skladovací podmínky
+5 až +25 °C
Název a adresa výrobce
RB(Hygiene Home)Czech Republic, VINOHRADSKÁ 2828/151, PRAHA, 130 00
Složení, alergeny a nutriční hodnoty
Složení

5 % nebo více, avšak méně než 15 % bělicí činidla na bázi kyslíku, neiontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, parfém.

Přestože se maximálně snažíme, aby všechny informace o výrobcích byly aktuální a správné, může dojít z důvodu aktualizace předpisů ke změně složek a dietetických informací. Proto si prosím vždy přečtěte etiketu na výrobku a nespoléhejte se pouze na informace poskytnuté na našich stránkách.

1032584