0
K pokladně

Vanish Oxi Action Odstraňovač skvrn tekutý bílé prádlo

20 dávek
Běžná cena
299,90 Kč 15,00 Kč/dávka

Značka: Vanish

Země původu:
Polsko
Popis produktu

Vanish Oxi Action tekutý odstraňovač skvrn na bílé prádlo představuje účinný způsob udržování bělosti bílých látek bez poskvrny a zároveň odstraní skvrny již po prvním praní.

 

 

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ:

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Všeobecně:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Prevence:
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P280 Používejte ochranné brýle nebo obličejový štít.

Reakce:
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.
Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P301 + P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ ST ŘEDISKO/lékaře.

Ke stažení
Bezpečnostní list
Skladovací podmínky
+5 až +25 °C
Název a adresa výrobce
RB(Hygiene Home)Czech Republic, VINOHRADSKÁ 2828/151, PRAHA, 130 00
Složení, alergeny a nutriční hodnoty
Složení

5 % nebo více, avšak méně než 15 % bělicí činidla na bázi kyslíku, neiontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, optické zjasňovače, parfém.

Přestože se maximálně snažíme, aby všechny informace o výrobcích byly aktuální a správné, může dojít z důvodu aktualizace předpisů ke změně složek a dietetických informací. Proto si prosím vždy přečtěte etiketu na výrobku a nespoléhejte se pouze na informace poskytnuté na našich stránkách.

1032591