0
K pokladně

Cif Ultrafast Kuchyň čisticí sprej

750 ml
Běžná cena
129,90 Kč 173,20 Kč/l

Značka: Cif

Země původu:
Evropská unie
Popis produktu

Rychle odstraňuje každodenní nečistoty v kuchyni. Cif Kuchyň Ultrafast čisticí sprej rychle odstraňuje běžné nečistoty v kuchyni a přitom zanechává povrchy zářivé. Nastříkejte, setřete a je to hotové!

V současné době dochází ke změně vizuálu - Bude dodán dle aktuální skladové zásoby.


Bezpečnostní upozornění

Signální slovo: Varování

H302 - Zdraví škodlivý při požití.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Ke stažení
Bezpečnostní list
Adresa dodavatele
UNILEVER ČR, spol. s r.o., Voctářova 2497/18, 180 00 Praha 8, Infolinka: 844 222 844, Česká republika
Skladovací podmínky
Skladujte v suchu při teplotě 5-20°C. Uchovejte mimo dosah dětí!
Složení, alergeny a nutriční hodnoty
Složení

Méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfum, phenoxyethanol, limonene. Prostřednictvím následujícího odkazu získáte další informace Evropské unie o složkách.

Přestože se maximálně snažíme, aby všechny informace o výrobcích byly aktuální a správné, může dojít z důvodu aktualizace předpisů ke změně složek a dietetických informací. Proto si prosím vždy přečtěte etiketu na výrobku a nespoléhejte se pouze na informace poskytnuté na našich stránkách.

1009825