Vážení zákazníci, pro zajištění bezpečnosti vás i našich kurýrů vás prosíme o spolupráci - při objednávání dávejte přednost platbě online předem a při přebírání nákupu si nezapomeňte vzít respirátor.
Zároveň vás prosíme o trpělivost - zákaznickou linku kontaktujte jen v nejnutnějších případech. Operátoři s vámi rádi vyřeší jakýkoli problém, ale na dostupnost volných termínů nedokáží odpovědět. Děkujeme! rozbalit
WC Net Professional Gel na ucpané odpady

WC Net Professional Gel na ucpané odpady

1 l 1 l
Běžná cena 87,90 Kč
87,90 Kč/l
Vyprodáno

Toto zboží je bohužel aktuálně vyprodáno, pravděpodobné datum naskladnění je 10. 3. odpoledne.

Značka: WC Net
Země původu: Itálie

Popis produktu

Díky hustému gelovému složení proniká i přes neodtékající vodu, rozpouští veškeré zbytky, které jsou příčinou ucpání odpadu a tak uvolňuje potrubí. Účinek již během 15 minut. Je možné ho použít i jako preventivní péči o odpady. Vhodný je pro všechny druhy potrubí, nepoškozuje keramiku, smalt ani chrom. Vystačí na dvě dávky.

O výrobci

WC Net je kvalitní, evropská značka sanitárních přípravků pro péči o toalety. Její sortiment zahrnuje klasické WC bloky, produkty speciálně vyvinuté pro ucpané odpady, na čištění trubek, žrouty zápachu nebo aktivátory septiků. Na italském trhu je tato značka číslem jedna ve svém oboru, zastoupena je pak ve více než dvaceti dalších zemích. Vlastní ji společnost Bolton Group. 

Dodavatel

Bolton Czechia, spol s.r.o., Na Vítězné pláni 4/1719, Praha 4 140 00

Návod k použití

Nalijte ½ obsahu balení do odpadu, aniž byste odstranili neotékající vodu a nechte působit alespoň 15 minut. Nepřidávejte horkou vodu ani jiné přípravky a nepoužívejte zvon. Při extra silném zanesení nechte působit přes noc. Gel pronikne do potrubí a odstraní znečistění. Nakonec propláchněte studenou vodou.

Adresa dodavatele: Bolton Czechia, spol. s r.o., Na Vítězné pláni 4/1719, 140 00 Praha, Česká republika

 

Bezpečnostní upozornění

GHS05 - korozivní a žíravé látky

Obsah nebezpečných látek: Obsahuje: < 5% neiónové povrchovo aktívne látky, bieliace činidlá na báze chlóru, mydlo, polykarboxyláty.

Signální slovo: Nebezpečí

EUH206 - Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).
H290 - Může být korozivní pro kovy.
H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P405 - Skladujte uzamčené.
 

Skladovací podmínky

Uchovávejte na chladném a suchém místě. Zajistěte větrání. Neskladujte společně s potravinami, nápoji a krmivy. Vyhněte se kontaktu s kůží a očima. Zabraňte vdechování par. Prázdné nádoby nepoužívejte bez vyčištění. Před manipulací s obalem se přesvědčte, že v obalu nejsou zbytky neslučitelných materiálů nebo výrobku. Kontaminovaný oděv vyměňte před vstupem do stravovacích prostorů. Při práci nejezte a nepijte. Noste osobní ochranné vybavení (viz kapitola 8). Při práci s výrobkem nejezte ani nepijte. Pozor!  Nepoužívejte společně s bělicími či závěsnými bloky, které fungují na bázi chlóru. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). 

Bezpečnostní list

https://static.kosik.cz/files/safety_sheet/5367.pdf

Složení

Hydroxid sodný, chlornan sodný, lauryldimethylminoxid.

Přestože se maximálně snažíme, aby všechny informace o výrobcích byly aktuální a správné, může dojít z důvodu aktualizace předpisů ke změně složek a dietetických informací. Proto si prosím vždy přečtěte etiketu na výrobku a nespoléhejte se pouze na informace poskytnuté na našich stránkách.

Pokud využíváte funkci personalizace, upravíme zasílané nabídky tak, aby pro vás byly vždy zajímavé. Zohledníme na jaké zboží se u nás díváte (i když se nepřihlásíte), co nakupujete, jaké naše e-maily vás zaujmou a údaje, které z toho odvodíme. Personalizaci můžete samozřejmě kdykoliv (i před registrací) vypnout v sekci Nastavení soukromí .

Nebo