Savo Do Bazénu Projasňovač

Savo Do Bazénu Projasňovač

900 ml 900 ml
Běžná cena 294,00 Kč
326,67 Kč/l

Značka: Savo
Země původu: Evropská unie

Popis produktu

Savo Projasňovač je vysoce účinný přípravek pro odstranění i nejmenších nečistot a zákalu z bazénové vody s projasňujícím efektem pro jiskřivou čistotu vody. Přípravek slouží k vysrážení (vyvločkování) i velmi drobných nečistot, které jinak není filtrace schopna zachytit. Použijte v případě, že ani při správném dávkování chlorových přípravků a při správné hodnotě pH není voda čirá. Nečistoty po použití přípravku utvoří shluky, které se poté snadno zachytí ve filtraci, případně klesnou na dno a mohou se odsát. Vhodné pro všechny typy bazénů.
Savo Vločkovač použijte v případě, že ani při správném dávkování chlorových přípravků a při správné hodnotě pH není voda čirá.

 Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

 

Adresa dodavatele

Unilever ČR spol. s r. o., Rohanské nábřeží 670/17, Praha 8, 186 00

 

 

Signální slovo:  Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

H290  Může být korozivní pro kovy.   

H318  Způsobuje vážné poškození očí. 

 

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101  Je‐li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek  výrobku.    

P102  Uchovávejte mimo dosah dětí.   

P234  Uchovávejte pouze v původním obalu.   

P280  Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.   

P305+P351+P338+P310  PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně  vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou‐li nasazeny a  pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.  Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ  STŘEDISKO/lékaře.   

P501   Odstraňte obsah/obal v souladu s platnou legislativou, umístěte prázdný obal do komunálního odpadu. 

 Bezpečnostní list: https://cdn.kosik.cz/content/pdf/bl/8714100178409.pdf

Skladovací podmínky

Skladujte v suchu při teplotě 5-20°C. Chraňte před přímým slunešním zářením. Uchovejte mimo dosah dětí!

Přestože se maximálně snažíme, aby všechny informace o výrobcích byly aktuální a správné, může dojít z důvodu aktualizace předpisů ke změně složek a dietetických informací. Proto si prosím vždy přečtěte etiketu na výrobku a nespoléhejte se pouze na informace poskytnuté na našich stránkách.

Pokud využíváte funkci personalizace, upravíme zasílané nabídky tak, aby pro vás byly vždy zajímavé. Zohledníme na jaké zboží se u nás díváte (i když se nepřihlásíte), co nakupujete, jaké naše e-maily vás zaujmou a údaje, které z toho odvodíme. Personalizaci můžete samozřejmě kdykoliv (i před registrací) vypnout v sekci Nastavení soukromí .

Nebo