Savo Do Bazénu Chlor Šok dezinfekce

Savo Do Bazénu Chlor Šok dezinfekce

900 g 900 g
Běžná cena 299,00 Kč
332,22 Kč/kg

Značka: Savo
Země původu: Evropská unie

Popis produktu

Přípravek ve formě granulátu, který rychle zvýší koncentraci chloru v bazénové vodě.
Chlor šok je přípravek ve formě granulátu, který rychle zvýší koncentraci chloru v bazénové vodě. Použijte po napuštění nebo při náhlém zhoršení kvality bazénové vody. Savo Chlor šok účinně dezinfikuje a zabraňuje růstu řas. Použijte ho v případě výskytu vodní řasy v bazénu (zeleně zabarvená voda) nebo při kluských stěnách bazénu.

 Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

 

Adresa dodavatele

Unilever ČR spol. s r. o., Rohanské nábřeží 670/17, Praha 8, 186 00

Signální slovo:  Varování

Standardní věty o nebezpečnosti:

H302  Zdraví škodlivý při požití.   

H319  Způsobuje vážné podráždění očí.  

H335  Může způsobit podráždění dýchacích cest. 

H410  Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102  Uchovávejte mimo dosah dětí.   

P305+P351+P338  PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vo‐ dou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou‐li nasazeny a pokud je lze vy‐ jmout snadno. Pokračujte ve vyplachování   

P271  Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.   

P273  Zabraňte uvolnění do životního prostředí.   

P405  Skladujte uzamčené.   P501   Odstraňte obsah/obal v souladu s platnou legislativou, umístěte prázdný obal do komunálního odpadu.  Doplňující informace:  H206  Pozor!  Nepoužívejte  společně  s jinými  výrobky.  Může  uvolňovat  nebezpečné plyny (chlor).

Bezpečnostní list: https://cdn.kosik.cz/content/pdf/bl/8714100178362.pdf

Skladovací podmínky

Skladujte v suchu při teplotě 5-20°C. Chraňte před přímým slunešním zářením. Uchovejte mimo dosah dětí!

Přestože se maximálně snažíme, aby všechny informace o výrobcích byly aktuální a správné, může dojít z důvodu aktualizace předpisů ke změně složek a dietetických informací. Proto si prosím vždy přečtěte etiketu na výrobku a nespoléhejte se pouze na informace poskytnuté na našich stránkách.

Pokud využíváte funkci personalizace, upravíme zasílané nabídky tak, aby pro vás byly vždy zajímavé. Zohledníme na jaké zboží se u nás díváte (i když se nepřihlásíte), co nakupujete, jaké naše e-maily vás zaujmou a údaje, které z toho odvodíme. Personalizaci můžete samozřejmě kdykoliv (i před registrací) vypnout v sekci Nastavení soukromí .

Nebo