Raid Gel proti molům s vůní cedru

Raid Gel proti molům s vůní cedru

2 ks 2 ks
Běžná cena 92,90 Kč
46,45 Kč/ks

Značka: Raid
Země původu: Itálie

Popis produktu

Raid sáčky proti molům je přípravek proti molům šatním do skříní a zásuvek s esencí cedrového dřeva. kromě svého repelentního účinku zanechává oděvy příjemně provoněné. Působí po doby 4 měsíců.

Adresa dodavatele: ESPACE velkoobchod drogerie s.r.o., Steinerova 604, 149 00 Praha 4

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. 

Bezpečnostní upozornění:


GHS07 - dráždivé látky
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

Obsah nebezpečných látek: 0,15 g transfluthrinu ve 100g přípravku.

Signální slovo: Varování

H315 - Dráždí kůži.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ….
P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Země původu

Itálie

Skladovací podmínky

Skladujte v suchu a chladu při teplotě do 25°C. Skladujte mimo dosah dětí.

Bezpečnostní list

https://static.kosik.cz/files/safety_sheet/64387.pdf

Přestože se maximálně snažíme, aby všechny informace o výrobcích byly aktuální a správné, může dojít z důvodu aktualizace předpisů ke změně složek a dietetických informací. Proto si prosím vždy přečtěte etiketu na výrobku a nespoléhejte se pouze na informace poskytnuté na našich stránkách.

Pokud využíváte funkci personalizace, upravíme zasílané nabídky tak, aby pro vás byly vždy zajímavé. Zohledníme na jaké zboží se u nás díváte (i když se nepřihlásíte), co nakupujete, jaké naše e-maily vás zaujmou a údaje, které z toho odvodíme. Personalizaci můžete samozřejmě kdykoliv (i před registrací) vypnout v sekci Nastavení soukromí .

Nebo