Mr. Proper 3v1 dezinfekční víceúčelový čistící prostředek

Mr. Proper 3v1 dezinfekční víceúčelový čistící prostředek

750 ml 750 ml
Běžná cena 98,90 Kč
131,87 Kč/l

Značka: Mr. Proper
Země původu: Itálie

Popis produktu

Dezinfekční víceúčelový čisticí prostředek MR. PROPER Professional 3 v 1 ve spreji v jediném kroku čistí, leští a dezinfikuje. Je vhodný pro každodenní čištění různých ploch, nerezových povrchů a skla, jako jsou povrchy umyvadel, pracovní plochy, okna, kliky či stoly. Spolehlivě odstraňuje skvrny a otisky prstů na vnitřních plochách či skleněných předmětech. Dezinfekční čistič MR. PROPER Professional nezanechává šmouhy a dodává zářivý lesk. Je připravený k okamžitému použití. Díky praktickému rozprašovači je jeho aplikace velmi snadná a rychlá. 

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ:

Signální slovo (CLP) : Varování
Standardní věty o nebezpečnosti (CLP) : H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP) : P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P260 - Nevdechujte aerosol.
EUH-věty : EUH208 - Obsahuje Benzisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.

H302 Zdraví škodlivý při požití
H315 Dráždí kůži
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
EUH208 Obsahuje . Může vyvolat alergickou reakci.

Výrobce

Procter&Gamble Czech Republic s.r.o, OTTOVA 402, RAKOVNÍK, 269 32

Skladovací podmínky

Skladujte v suchu.

Bezpečnostní list

https://static.kosik.cz/files/safety_sheet/339014.pdf

Složení

1-5% Propylene Glycol Butyl Ether, 1-5% Alcohol,

Přestože se maximálně snažíme, aby všechny informace o výrobcích byly aktuální a správné, může dojít z důvodu aktualizace předpisů ke změně složek a dietetických informací. Proto si prosím vždy přečtěte etiketu na výrobku a nespoléhejte se pouze na informace poskytnuté na našich stránkách.

Pokud využíváte funkci personalizace, upravíme zasílané nabídky tak, aby pro vás byly vždy zajímavé. Zohledníme na jaké zboží se u nás díváte (i když se nepřihlásíte), co nakupujete, jaké naše e-maily vás zaujmou a údaje, které z toho odvodíme. Personalizaci můžete samozřejmě kdykoliv (i před registrací) vypnout v sekci Nastavení soukromí .

Nebo