Poznejte příběh naší privátní značky Authentic. Garantujeme prvotřídní kvalitu za férovou cenu. Kompletní nabídku najdete ZDE. rozbalit
Fredy Gel Tekutý čistič odpadů

Fredy Gel Tekutý čistič odpadů

540 g 540 g
Běžná cena 64,90 Kč
120,19 Kč/kg

Značka: Fredy
Země původu: Česká republika

Popis produktu

FREDY Tekutý gel na odpady 540 g, tekutý čistič odpadů koupelnových van, umyvadel a dřezů, zajišťuje hydrolýzu a odstranění zejména organických nečistot jako jsou vlasy, nehty, zbytky potravin, ale i dalších nečistot.

Výrobce

de Miclén Trading, s.r.o, Hlavní 2, 273 51 Velké PřítočnoBezpečnostní upozornění

Obsah nebezpečných látek: hydroxid sodný.

Signální slovo: Nebezpečí

H314 Způsobuje těţké poleptání kůţe a poškození očí
H290 Můţe být korozivní pro kovy. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P405 Skladujte uzamčené.  P260 Nevdechujte dýmy/mlhu/páry/aerosoly.  P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce velkým mnoţstvím vody.  P280 Pouţívejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P301+P330+P331 PŘI POŢITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P310 Okamţitě volejte lékaře.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŢÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamţitě svlékněte. Opláchněte kůţi vodou [nebo osprchujte].  P363 Kontaminovaný oděv před opětovným pouţitím vyperte
P305+P351+P338 PŘI ZASAŢENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad. Obsahuje hydroxid sodný 2
 
kontakt na TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
 

Skladovací podmínky

Skladujte na čistém, suchém, dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Skladujte z dosahu nekompatibilních materiálů – kovy. Sklad musí být vybaven lékárničkou a zdrojem pitné vody, popř. zásobou pitné vody minimálním mnoţství 10 litrů na osobu. 

Složení

hydroxid sodný 20%,neiontové povrchově aktivní látky méně než 5%,Zahušťovadla,pomocné přísady,Voda

Přestože se maximálně snažíme, aby všechny informace o výrobcích byly aktuální a správné, může dojít z důvodu aktualizace předpisů ke změně složek a dietetických informací. Proto si prosím vždy přečtěte etiketu na výrobku a nespoléhejte se pouze na informace poskytnuté na našich stránkách.

Pokud využíváte funkci personalizace, upravíme zasílané nabídky tak, aby pro vás byly vždy zajímavé. Zohledníme na jaké zboží se u nás díváte (i když se nepřihlásíte), co nakupujete, jaké naše e-maily vás zaujmou a údaje, které z toho odvodíme. Personalizaci můžete samozřejmě kdykoliv (i před registrací) vypnout v sekci Nastavení soukromí .

Nebo