Dr. Beckmann Hygienický čistič pračky

Dr. Beckmann Hygienický čistič pračky

250 g 250 g
Běžná cena 99,90 Kč
399,60 Kč/kg

Značka: Dr. Beckmann
Země původu: Německo

Popis produktu

Hygienický čistič pračky značky Dr. Beckmann – účinně odstraňuje špínu a zápach.
Čistí interiér pračky jako je buben, topná spirála, hadice a další obtížně přístupné komponenty.
S osvěžující a příjemnou vůní citrusů.
Při pravidelném používání získáte perfektní čistotu a svěžest praného prádla.
Likviduje mikroorganismy.

Výrobce

Delta pronutra, Kurt-Schumacher-Ring 15-17, 63329 Egelsbach, Germany

 

Bezpečnostní upozornění

https://cdn.kosik.cz/content/pdf/bl/89612.pdf

GHS07 - dráždivé látky

Obsah nebezpečných látek: Křemičitan sodný

Signální slovo: Varování

H315 - Dráždí kůži.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Bezpečnostní list

https://static.kosik.cz/files/safety_sheet/113207.pdf

Složení

15-30 % bělicí činidla na bázi kyslíku, 

Přestože se maximálně snažíme, aby všechny informace o výrobcích byly aktuální a správné, může dojít z důvodu aktualizace předpisů ke změně složek a dietetických informací. Proto si prosím vždy přečtěte etiketu na výrobku a nespoléhejte se pouze na informace poskytnuté na našich stránkách.

Pokud využíváte funkci personalizace, upravíme zasílané nabídky tak, aby pro vás byly vždy zajímavé. Zohledníme na jaké zboží se u nás díváte (i když se nepřihlásíte), co nakupujete, jaké naše e-maily vás zaujmou a údaje, které z toho odvodíme. Personalizaci můžete samozřejmě kdykoliv (i před registrací) vypnout v sekci Nastavení soukromí .

Nebo