Dermacol Dezinfekční gel na ruce

Dermacol Dezinfekční gel na ruce

50 ml 50 ml
Běžná cena 76,90 Kč
1 538,00 Kč/l

Značka: Dermacol
Země původu: Česká republika

Popis produktu

Jedná se o biocidní prostředek, který je vhodný pro osobní hygienu. Gel čistí ruce a eliminuje až 99,9 % bakterií a virů bez použití mýdla.

Naneste gel (4 ml) do dlaně jedné ruky, důkladně rozetřete po obou rukou do sucha (dlaně, hřbety, jednotlivé prsty, meziprstí), neoplachujte. 

 

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ:

Standardní věty o nebezpečnosti:
H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.


Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P403+P233 - Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P501 - Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Výrobce

Dermacol a.s., Výtvarná 1023/4, Ruzyně, 161 00 Praha

Bezpečnostní list

https://static.kosik.cz/files/safety_sheet/218204.pdf

Přestože se maximálně snažíme, aby všechny informace o výrobcích byly aktuální a správné, může dojít z důvodu aktualizace předpisů ke změně složek a dietetických informací. Proto si prosím vždy přečtěte etiketu na výrobku a nespoléhejte se pouze na informace poskytnuté na našich stránkách.

Pokud využíváte funkci personalizace, upravíme zasílané nabídky tak, aby pro vás byly vždy zajímavé. Zohledníme na jaké zboží se u nás díváte (i když se nepřihlásíte), co nakupujete, jaké naše e-maily vás zaujmou a údaje, které z toho odvodíme. Personalizaci můžete samozřejmě kdykoliv (i před registrací) vypnout v sekci Nastavení soukromí .

Nebo