Air Wick Botanica Vanilka a himalájská magnolie - náhradní náplň

Air Wick Botanica Vanilka a himalájská magnolie - náhradní náplň

19 ml 19 ml
Běžná cena 123,90 Kč
6 521,05 Kč/l

Značka: Air Wick
Země původu: Maďarsko

Popis produktu

Náplň do elektrického přístroje, která váš domov provoní sladkou vanilkou a vykouzlí atmoséru Himálají, v nichž právě rozkvétá nádherná magnólie. Esenciální olej z magnólie se zodpovědně sklízí** po malých dávkách v Yunnanu, čínské provincii sousedící s východními Himálajemi. Poté se jemně smíchá s krémovou vanilkou, která zajistí jedinečný podpis této vůně. Podle stupně nastavení vás pak aroma bude těšit až 100 dní**.

* Esenciální oleje v tomto produktu jsou získávány zodpovědně.

** Při používání 12 hodin denně při nejnižší úrovni intenzity parfému

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ:

Standardní věty o nebezpečnosti:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Všeobecně:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Reakce:
P301 + P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření.
P305 + P351+ P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout
snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Výrobce

RB (hygiene home) Czech Republic, s.r.o, Vinohradská 151, 13000, Praha 16

Skladovací podmínky

Skladujte v souladu s místními předpisy. Skladujte v izolovaném a schváleném prostoru.

Bezpečnostní list

https://static.kosik.cz/files/safety_sheet/210094.pdf

Složení

Na základě současných znalostí dodavatele, ve výrobku nejsou přítomny žádné dodatečné složky v koncentracích,které by byly klasifikovány jako zdraví škodlivé nebo stanoveny limitní expoziční hodnoty na pracovišti a tudíž by musely být uvedeny v tomto oddílu. nebezpečné pro životní prostředí, PBT nebo vPvB.

Přestože se maximálně snažíme, aby všechny informace o výrobcích byly aktuální a správné, může dojít z důvodu aktualizace předpisů ke změně složek a dietetických informací. Proto si prosím vždy přečtěte etiketu na výrobku a nespoléhejte se pouze na informace poskytnuté na našich stránkách.

Pokud využíváte funkci personalizace, upravíme zasílané nabídky tak, aby pro vás byly vždy zajímavé. Zohledníme na jaké zboží se u nás díváte (i když se nepřihlásíte), co nakupujete, jaké naše e-maily vás zaujmou a údaje, které z toho odvodíme. Personalizaci můžete samozřejmě kdykoliv (i před registrací) vypnout v sekci Nastavení soukromí .

Nebo