Air Wick Botanica Elektrický osvěžovač vzduchu Svěží ananas a tuniský rozmarýn (strojek + náplň)

Air Wick Botanica Elektrický osvěžovač vzduchu Svěží ananas a tuniský rozmarýn (strojek + náplň)

Běžná cena 179,90 Kč
179,90 Kč/ks

Značka: Air Wick
Země původu: Maďarsko

Popis produktu

Nechte svůj domov provonět svěžím ananasem v kombinaci s esencí z rozmarýnu, který vyrostl pod žhavým sluncem Tunisu. Užijte si osvěžující vůni Svěží ananas a tuniský rozmarýn. Esenciální olej z rozmarýnu v této vůni je zodpovědně získáván* z tuniských polí zalitých sluncem a je sklizený v době, kdy má nejlepší aroma. Podle stupně nastavení vás pak aroma bude těšit až 100 dní**.

* Esenciální oleje v tomto produktu jsou získávány zodpovědně.

** Při používání 12 hodin denně při nejnižší úrovni intenzity parfému.

O značce

AIRWICK představuje půvabné interiérové vůně, přítomnost této vůně vykouzlí v místnosti nenahraditelnou atmosféru. Značka AIRWICK započala svůj provoněný příběh již v roce 1943, kdy začala nabízet domácí vonné výrobky ve Spojených státech. Pozitivní ohlasy ze strany spokojených zákazníků zajistili, že  prodej vůní a osvěžovačů se rozšířil do všech koutů světa.

 

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ:

Standardní věty o nebezpečnosti:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Všeobecně:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Reakce:
P301 + P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření.
P305 + P351+ P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Výrobce

RB (hygiene home) Czech Republic, s.r.o, Vinohradská 151, 13000, Praha 12

Skladovací podmínky

Skladujte v souladu s místními předpisy. Skladujte v izolovaném a schváleném prostoru.

Bezpečnostní list

https://static.kosik.cz/files/safety_sheet/210064.pdf

Složení

Na základě současných znalostí dodavatele, ve výrobku nejsou přítomny žádné dodatečné složky v koncentracích,které by byly klasifikovány jako zdraví škodlivé nebo stanoveny limitní expoziční hodnoty na pracovišti a tudíž by musely být uvedeny v tomto oddílu. nebezpečné pro životní prostředí, PBT nebo vPvB.

Přestože se maximálně snažíme, aby všechny informace o výrobcích byly aktuální a správné, může dojít z důvodu aktualizace předpisů ke změně složek a dietetických informací. Proto si prosím vždy přečtěte etiketu na výrobku a nespoléhejte se pouze na informace poskytnuté na našich stránkách.

Pokud využíváte funkci personalizace, upravíme zasílané nabídky tak, aby pro vás byly vždy zajímavé. Zohledníme na jaké zboží se u nás díváte (i když se nepřihlásíte), co nakupujete, jaké naše e-maily vás zaujmou a údaje, které z toho odvodíme. Personalizaci můžete samozřejmě kdykoliv (i před registrací) vypnout v sekci Nastavení soukromí .

Nebo