Bref Hygiene Gel Fresh 700ml

Cena

49,90 Kč (71,29 Kč / l)

Popis produktu

O produktu

Bref gelový WC čistič díky silnému složení účinnému zejména proti vodnímu kameni zajišťuje hygienickou čistotu a lesk vaší toalety. WC čistič po aplikaci dodá vaší toaletě také příjmenou vůni.

Země původu

Maďarsko

Výrobce

Henkel CR spol. s r. o. U Průhonu 10 Praha 18

Bezpečnostní upozornění:


GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Nebezpečí

H290 - Může být korozivní pro kovy.
H302 - Zdraví škodlivý při požití.
H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy.
H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou.
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P390 - Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám.
P405 - Skladujte uzamčené.
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Bezpečnostní list: https://cdn.kosik.cz/content/pdf/bl/9000101311570.pdf

Složení

< 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy

Skladování

Skladujeme při teplotě 5-20C.

Buďte první, kdo ohodnotí produkt.

5
4
3
2
1