Savo Do Bazénu Mini tablety komplex 3v1 800g

Zboží je ve slevě: 25%

Cena

259,00 Kč (323,75 Kč / kg)

Popis produktu

 

O produktu


Malé chlorové kombinované tablety pro celosezonní dezinfekci a údržbu bazénové vody. Přípravek zabraňuje množení mikroorganizmů v bazénové vodě a zajišťuje trvalé vločkování nečistot. Díky pozvolnému rozpouštění tablety dochází k postupnému uvolňování účinné látky (chloru), látky pro vločkování a voda je tak neustále mikrobiologicky kontrolována a kvalitně čištěna.

Země původu

EU

Adresa dodavatele

Unilever ČR spol. s r. o., Rohanské nábřeží 670/17, Praha 8, 186 00

 

Signální slovo:  Nebezpečí 

Standardní věty o nebezpečnosti: 

H272  Může zesílit požár; oxidant. 

H302  Zdraví škodlivý při požití.

H319  Způsobuje vážné podráždění očí.

H335  Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H410  Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení: 

P101  Je‐li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. 

P102  Uchovávejte mimo dosah dětí. P210  Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a  jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P221  Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály.

P271  Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. 

P273  Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

 

 Bezpečnostní list: https://cdn.kosik.cz/content/pdf/bl/8714100178348.pdf

Skladování

Skladujte v suchu při teplotě 5-20°C. Chraňte před přímým slunešním zářením. Uchovejte mimo dosah dětí!

Buďte první, kdo ohodnotí produkt.

5
4
3
2
1