Real Dezinfekce univerzální bez chloru

Real Dezinfekce univerzální bez chloru

5 kg 5 kg
Běžná cena 319,00 Kč
63,80 Kč/kg

Značka: Real
Země původu: Česká republika

Popis produktu

Real univerzální dezinfekce likviduje bakterieviry a kvasinky, účinnost je ověřena v akreditované laboratoři. Neobsahuje chlor ani alkohol a je šetrný k povrchům a nezanechává skvrny.

Použití Real univerzální dezinfekce:

Použití v domácnosti, potravinářství, průmyslu a institucích. Na všechny omyvatelné plochy a předměty - podlahy, obklady, dveře, kychyňské pracovní plochy, nádobí, sanitární zařízení, toalety, odpadkové koše, telefony, hračky a  další. Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Výrobce

Zenit Čáslav

Bezpečnostní list

https://static.kosik.cz/files/safety_sheet/219244.pdf

Složení

Název složky Koncentrace/ rozmezí koncentrace Indexové číslo CAS číslo ES číslo Klasifikace podle nařízení (ES)  č. 1272/2008 Didecyldimethylammonium chloride Registr.č.:01-2119457558-25-xxxx 0,5% 612-131-00-6 7173-51-5 230-525-2 Skin Corr.1B, H314 Acute Tox.4, H302 Aquatic acute 1, H400 Aquatic chronic 2, H411 M-faktorem (akutně): 10 Dodecyl dipropylenetriamine (N-(3aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3diamine) 0,06% - 2372-82-9 219-145-8 Acute Tox.3, H301 Skin Corr.1B, H314 Stot RE 2, H373 Aquatic acute 1, H400 Aquatic chronic 1, H410 M-faktorem (akutně): 10 Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-14 (even-numbered)- alkyldimethyl, chlorides Registr.č.:01-2119457610-43-xxxx 0,05% - 64-17-5 200-578-6 Skin Corr.1B, H314 Acute Tox.4, H302 Aquatic acute 1, H400 Aquatic chronic 1, H410

Přestože se maximálně snažíme, aby všechny informace o výrobcích byly aktuální a správné, může dojít z důvodu aktualizace předpisů ke změně složek a dietetických informací. Proto si prosím vždy přečtěte etiketu na výrobku a nespoléhejte se pouze na informace poskytnuté na našich stránkách.

Pokud využíváte funkci personalizace, upravíme zasílané nabídky tak, aby pro vás byly vždy zajímavé. Zohledníme na jaké zboží se u nás díváte (i když se nepřihlásíte), co nakupujete, jaké naše e-maily vás zaujmou a údaje, které z toho odvodíme. Personalizaci můžete samozřejmě kdykoliv (i před registrací) vypnout v sekci Nastavení soukromí .

Nebo