0
K pokladně

Off! Protection Plus repelent proti hmyzu

100 ml

Nakupte více za méně

Běžná cena
129,90 Kč 1 299,00 Kč/l

Značka: Off!

Popis produktu

OFF!® Protection Plus rozprašovač – repelent v mechanickém rozprašovači chrání kůži proti komárům, tropickým komárům a klíšťatům až 8 hodin, tygřím komárům až 6 hodin, ovádům až 5 hodin. Účinkuje také na oblečení, postříkejte košili, kalhoty, ponožky.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ:

Standardní věty o nebezpečnosti:
(H226) Hořlavá kapalina a páry.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
(P102) Uchovávejte mimo dosah dětí.
(P301 + P310) PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
(P305 + P351 + P338) PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
(P210) Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
(P260) Nevdechujte aerosoly.

Ke stažení
Bezpečnostní list
Adresa dodavatele
ESPACE velkoobchod drogerie s.r.o., Steinerova 604, 149 00 Praha 4
Skladovací podmínky
Skladujte v suchu a chladu při teplotě do 25°C. Skladujte mimo dosah dětí.

Přestože se maximálně snažíme, aby všechny informace o výrobcích byly aktuální a správné, může dojít z důvodu aktualizace předpisů ke změně složek a dietetických informací. Proto si prosím vždy přečtěte etiketu na výrobku a nespoléhejte se pouze na informace poskytnuté na našich stránkách.

Kategorie, ve kterých se produkt nachází

1008925