0
K pokladně

Namo Prostředek k namáčení prádla

550 g
Běžná cena
33,90 Kč 61,64 Kč/kg

Značka: Namo

Země původu:
Česká republika
Popis produktu

Pro rozpuštění zašlé špíny. Stačí přes noc namáčet, ráno vyždímat a vyprat klasickou cestou.

Vsypejte prací prášek NAMO do vlažné vody, pokud se utvoří hrudky, neváhejte je rozmačkat. Do takto upravené lázně namáčejte bílé nebo stálobarevné prádlo. Ideálné na 8 až 12 hodin. Následně prádlo vyždímejte a perte klasickým způsobem.
 

Namo, prostředek k namáčení prádla

  • k namáčení prádla a rozpouštění zašlých skvrn
  • Až 370 roztoku z 550 g
  • na bílé i barevné prádlo
     

Adresa dodavatele

BARVY A LAKY HOSTIVAŘ a.s., Průmyslová 1472/11, 102 19 Praha 10 Hostivař
 

Bezpečnostní upozornění

GHS07 - dráždivé látky

Obsah nebezpečných látek: <5 % aniontové povrchově aktivní látky, polykarboxyláty, mýdlo.

Signální slovo: Varování

H302 - Zdraví škodlivý při požití.
H315 - Dráždí kůži.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ….
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

 

 

 

Ke stažení
Bezpečnostní list
Skladovací podmínky
Uchovávejte v suchu.
Složení, alergeny a nutriční hodnoty
Složení

Méně než 5% polykarboxyláty, aniontové povrchově aktivní látky, mýdlo

Přestože se maximálně snažíme, aby všechny informace o výrobcích byly aktuální a správné, může dojít z důvodu aktualizace předpisů ke změně složek a dietetických informací. Proto si prosím vždy přečtěte etiketu na výrobku a nespoléhejte se pouze na informace poskytnuté na našich stránkách.

1008824