0
K pokladně

Sanytol 4 v 1 Tablety do myčky

40 ks
Běžná cena
319,90 Kč 8,00 Kč/ks

Značka: Sanytol

Země původu:
Španělsko
Popis produktu

Sanytol tablety do myčky kombinují v sobě dezinfekci, účinné mytí, lesk a sůl. Myjí a dezinfikují nádobí a myčku bez chlóru. Jsou účinné při krátkých cyklech a nízké teplotě. Jednotlivé tablety jsou baleny ve vodě rozpustném obalu.

Účinné při krátkých cyklech a nízké teplotě**
Velká část otrav jídlem pochází z domácí kuchyně. Proto je nezbytná dezinfekce, aby se zabránilo šíření nežádoucích mikroorganismuů. Sanytol, expert na dezinfekci bez chlóru vyvinul tablety do myčky na nádobí 4 v 1, které kombinují zároveň dezinfekci, mytí, sůl a oplach. Jejich jedinečné složení tak zajišťuje optimální čistotu nádobí (bez předoplachu) a vlastní myčky i při krátkých programech a mytí na nízké teplotě**
**Doporučujeme program ECO nebo Standard, pokud je myčka plná nebo nádobí hodně špinavé.

4 v 1 Dezinfekce + Mytí + Lesk + Sůl
Mytí
Dokonale odmašťuje a odstraňuje usazené nečistoty (rýže, těstoviny, vejce, atd.).
Dezinfekce
Dezinfikuje a odstraňuje zaschlé skvrny od čaje, kávy, atd.
Sůl + Lesk
K zajištění dokonalého lesku odstraňuje vodní kámen a chrání před rzí.
100% ve vodě rozpustný a biologicky rozložitelný obal.

Odstraňuje 99,9 %* bakterie, viry, mikroby
*Baktericidní účinky podle normy EN1276 (5min) proti Salmonele, Listerii a E-Coli. Virucidní účinky proti chřipkovému viru A (H1N1) podle normy EN 14476 (30 min).

• Dezinfikuje a odstraňuje pachy v myčce.
• Odmašťuje, dezinfikuje a dodává lesk veškerému nádobí.
• Dezinfikuje také dětské nádobí.
• Zabraňuje usazeninám ve filtru myčky.

Bezpečnostní upozornění


GHS07 - dráždivé látky

Obsah nebezpečných látek: Uhličitan sodný, směs s perxidem vodíku, subtilisin, alfa-amylasa.

Signální slovo: Varování

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
Ke stažení
Bezpečnostní list
Složení, alergeny a nutriční hodnoty
Složení
15-30% bělicí činidla na bázi kyslíku 5-15% polykarboxyláty

Přestože se maximálně snažíme, aby všechny informace o výrobcích byly aktuální a správné, může dojít z důvodu aktualizace předpisů ke změně složek a dietetických informací. Proto si prosím vždy přečtěte etiketu na výrobku a nespoléhejte se pouze na informace poskytnuté na našich stránkách.

1008761