0
K pokladně

Paranit Preventivní sprej proti vším 100 ml

Biocidní přípravky, repelenty
Původní cena
366,00 Kč
293,00 Kč 293,00 Kč/ks

Značka: Paranit

Popis produktu

Preventivní sprej proti vším poskytuje dlouhodobou, účinnou ochranu proti vším pro celou rodinu. Vhodné pro každodenní použití.

Upozornění

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Standardní věty o nebezpečnosti: H226 Hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci si důkladně umyjte ruce. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P370+P378 V případě požáru: K hašení použijte:  CO2, hasicí prášek nebo proud vody. P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladnu. P501Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Složení, alergeny a nutriční hodnoty
Složení

Repelentní látka proti hmyzu IR3535, rostlinné výtažky.

Charakteristika

Forma Sprej
Věk od (v letech) 1
Věk od (v letech) 1

Přestože se maximálně snažíme, aby všechny informace o výrobcích byly aktuální a správné, může dojít z důvodu aktualizace předpisů ke změně složek a dietetických informací. Proto si prosím vždy přečtěte etiketu na výrobku a nespoléhejte se pouze na informace poskytnuté na našich stránkách.

DM50053687