0
K pokladně

Jar Leštidlo do myčky

710 ml
Doporučená cena
189,90 Kč
129,90 Kč 182,96 Kč/l

Značka: Jar

Země původu:
Estonsko
Popis produktu

Oplachovací prostředek do myčky nádobí 3v1 zajišťuje lesklejší, sušší a dokonale čisté nádobí. Díky snadnému dávkovacímu uzávěru také pomáhá minimalizovat rozlití a nepořádek při doplňování oplachovacího prostředku. A vydrží až na 235 umytí. 

O značce

Jar je značka oblíbených mycích produktů na nádobí. Výrobci začínali s klasickým saponátem, jehož složení s rostoucí oblibou zdokonalovali a inovovali o různé vůně, účinky a efekty. Postupně vyvinuli i kapsle do myčky nádobí, které nabízejí vynikající výsledky za příznivé ceny.

 

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P501 - Odstraňte obsah / obal v příslušném místním zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.
PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při expozici nebo necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Přestaňte produkt používat. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
V PŘÍPADĚ SPOLKNUTÍ: vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVAT zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Ke stažení
Bezpečnostní list
Adresa dodavatele
Solvent ČR s.r.o., Poděbradská 1162, 250 92 Šestajovice, Česká republika
Skladovací podmínky
Skladujte v suchu.
Složení, alergeny a nutriční hodnoty
Složení

5-15% Neiontové Povrchově Aktivní Látky, Sodium Benzoate, Parfémy

Přestože se maximálně snažíme, aby všechny informace o výrobcích byly aktuální a správné, může dojít z důvodu aktualizace předpisů ke změně složek a dietetických informací. Proto si prosím vždy přečtěte etiketu na výrobku a nespoléhejte se pouze na informace poskytnuté na našich stránkách.

1064847