0
K pokladně

Raid Elektrický tekutá náplň 45 nocí

Běžná cena
229,90 Kč 229,90 Kč/ks

Značka: Raid

Země původu:
Belgie
Popis produktu

 Raid elektrický tekutá náplň, insekticid bez parfemace poskytuje efektivní ochranu proti komárům až 45 nocí/8 hodin/noc i při mírně otevřených oknech a rozsvícených světlech. Ochrání místnost do 30 m3 . Návod pro použití je uvnitř obalu.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Adresa dodavatele

SC Johnson s.r.o., Radlická 519/6, Praha 5, 15000

 

 

 

Bezpečnostní upozornění:


GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

Obsah nebezpečných látek: 1,2 g prallethrinu ve 100 g přípravku. Obsahuje: destiláty (ropné), hydrogenované střední.

Signální slovo: Nebezpečí

H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P331 - NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P405 - Skladujte uzamčené.
Ke stažení
Bezpečnostní list
Složení, alergeny a nutriční hodnoty
Složení

Obsahuje: destiláty (ropné), hydrogenované střední. Účinná látka: 1,2 g prallethrinu ve 100 g přípravku. Petroleum, destiláty (ropné), hydrogenačně dorafinované, střední, prallethrin, 2,6-di-terc.butyl-p-kresol.

Přestože se maximálně snažíme, aby všechny informace o výrobcích byly aktuální a správné, může dojít z důvodu aktualizace předpisů ke změně složek a dietetických informací. Proto si prosím vždy přečtěte etiketu na výrobku a nespoléhejte se pouze na informace poskytnuté na našich stránkách.

1006331