0
K pokladně

Raid Gel proti molům s vůní levandule

2 ks
Běžná cena
114,90 Kč 57,45 Kč/ks

Značka: Raid

Země původu:
Itálie
Popis produktu

Repelentní přípravek proti molům šatním s přírodní levandulovou silicí, zanechává příjemně provoněné oděvy. Přípravek působípo dobu 4 měsíců.

Adresa dodavatele: ESPACE velkoobchod drogerie s.r.o., Steinerova 604, 149 00 Praha 4

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

 

Bezpečnostní upozornění

GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

Obsah nebezpečných látek: 0,15 g transfluthrinu ve 100g přípravku.

Signální slovo: Varování

EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ….
P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Ke stažení
Bezpečnostní list
Skladovací podmínky
Skladujte v suchu a chladu při teplotě do 25°C. Skladujte mimo dosah dětí.
Složení, alergeny a nutriční hodnoty
Složení

.

Přestože se maximálně snažíme, aby všechny informace o výrobcích byly aktuální a správné, může dojít z důvodu aktualizace předpisů ke změně složek a dietetických informací. Proto si prosím vždy přečtěte etiketu na výrobku a nespoléhejte se pouze na informace poskytnuté na našich stránkách.

1006278