0
K pokladně

Finish Leštidlo do myčky nádobí s vůní citrónu

800 ml
Běžná cena
139,90 Kč 174,88 Kč/l

Značka: Finish

Země původu:
Polsko
Popis produktu

Leštidlo má 5násobný účinek a složku k ochraně skla* pro zářivější a sušší** nádobí. Pro optimální výsledky jej používejte zároveň s tabletami s vícenásobným účinkem.

(*Chrání proti poškození skla, pokud je použit s mycími prostředky Finish pro lesk a ochranu **oproti použití samotného mycího prostředku).

Adresa dodavatele:Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3-Žižkov

Bezpečnostní upozornění

Obsah nebezpečných látek: EUH 208 Obsahuje směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol- 2H)-on [ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Signální slovo: Varování

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Země původu

Polsko

Ke stažení
Bezpečnostní list
Skladovací podmínky
Skladujte v suchu. Nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50°C. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Složení, alergeny a nutriční hodnoty
Složení

5-15%: neiontové povrchově aktivní látky, konzervační prostředky (5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2- methylisothiazol-3(2H)-on, kalium-l(E,E)-hexa-2,4-dienoát)l), nebezpečné látky: natrium-(p-kumensul-ionát).

Přestože se maximálně snažíme, aby všechny informace o výrobcích byly aktuální a správné, může dojít z důvodu aktualizace předpisů ke změně složek a dietetických informací. Proto si prosím vždy přečtěte etiketu na výrobku a nespoléhejte se pouze na informace poskytnuté na našich stránkách.

1005646