Milí zákazníci, během noci 27.5.2024 v čase 2:00 - 3:00 může dojít k omezení funkčnosti webu a aplikace. Moc se omlouváme za případné komplikace.

0
K pokladně

Vanish Oxi Action Odstraňovač skvrn před praním

500 ml
Běžná cena
169,90 Kč 339,80 Kč/l

Značka: Vanish

Země původu:
Polsko
Popis produktu

Vanish Oxi Action - sprej na odstraňování skvrn před praním. Chcete-li proti skvrnám dosáhnout okamžitého účinku, použijte sprej Vanish Oxi Action a skvrnu s ním předčistěte. Účinné složení prostředku proniká hluboko do vláken a rozpouští i ty nejodolnější skvrny, jako je špína a mastnota na límcích a manžetách. Sprej je vhodný jak na barevné, tak na bílé prádlo. Řiďte se prosím důsledně pokyny k praní uvedenými na oděvu. Nepoužívejte na vlnu, hedvábí nebo kůži. Nepoužívejte na povrch ošetřený nátěrem nebo lakem - např. na dřevo, kov atd.

O výrobci

Vanish je světový lídr v čištění textilií. Rychle odstraní odolné skvrny i z bílého prádla, proto se s Vanishem na poličce nemusíte obávat špíny na oblečení ani jiných fleků. Značka je součástí společnosti Reckitt Benckiser, pro kterou je hlavní vizí svět, kde jsou lidé zdravější a lépe žijí. Od této společnosti můžete znát výrobky Air Wick, Durex nebo Scholl.

Použití

1. Nastříkejte sprej Vanish Oxi Action přímo na místo, kde se skvrna nachází, a jemně ho promněte. 2. Nechte sprej 1-5 minut působit a potom dejte prát jako obvykle. 3. Nejlepších výsledků dosáhnete, vyčistíte-li skvrny co nejdřív a nastříkáte-li sprej na obě strany.

 

Adresa dodavatele

Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3-Žižkov

Bezpečnostní upozornění


GHS05 - korozivní a žíravé látky

Obsah nebezpečných látek: uhličitan disodný, směs s peroxidem vodíku (2:3)

Signální slovo: Nebezpečí

H315 - Dráždí kůži.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P262 - Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ….
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
 
 
Ke stažení
Bezpečnostní list
Skladovací podmínky
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Složení, alergeny a nutriční hodnoty
Složení

< 5 %: neiontové, aniontové, kationtové povrchově aktivní látky, parfém, 5 - 15 %: kyslíkové bělící činidlo. Nebezpečné látky: peroxid vodíku, alkyl sek. sulfonát sodný, alkoholy ethoxylované, C12-16, 7 EO+ 3 EO.  

Přestože se maximálně snažíme, aby všechny informace o výrobcích byly aktuální a správné, může dojít z důvodu aktualizace předpisů ke změně složek a dietetických informací. Proto si prosím vždy přečtěte etiketu na výrobku a nespoléhejte se pouze na informace poskytnuté na našich stránkách.

1005642