0
K pokladně

WC Net Professional Gel na ucpané odpady

1 l
Akční cena 69,90 Kč
od 2 ks
Běžná cena
89,90 Kč 89,90 Kč/l

Značka: WC Net

Země původu:
Itálie
Popis produktu

Díky hustému gelovému složení proniká i přes neodtékající vodu, rozpouští veškeré zbytky, které jsou příčinou ucpání odpadu a tak uvolňuje potrubí. Účinek již během 15 minut. Je možné ho použít i jako preventivní péči o odpady. Vhodný je pro všechny druhy potrubí, nepoškozuje keramiku, smalt ani chrom. Vystačí na dvě dávky.

O VÝROBCI

WC Net je kvalitní, evropská značka sanitárních přípravků pro péči o toalety. Její sortiment zahrnuje klasické WC bloky, produkty speciálně vyvinuté pro ucpané odpady, na čištění trubek, žrouty zápachu nebo aktivátory septiků. Na italském trhu je tato značka číslem jedna ve svém oboru, zastoupena je pak ve více než dvaceti dalších zemích. Vlastní ji společnost Bolton Group. 

Návod k použití

Nalijte ½ obsahu balení do odpadu, aniž byste odstranili neotékající vodu a nechte působit alespoň 15 minut. Nepřidávejte horkou vodu ani jiné přípravky a nepoužívejte zvon. Při extra silném zanesení nechte působit přes noc. Gel pronikne do potrubí a odstraní znečistění. Nakonec propláchněte studenou vodou. 

Bezpečnostní upozornění

GHS05 - korozivní a žíravé látky

Obsah nebezpečných látek: Obsahuje: < 5% neiónové povrchovo aktívne látky, bieliace činidlá na báze chlóru, mydlo, polykarboxyláty.

Signální slovo: Nebezpečí

EUH206 - Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).
H290 - Může být korozivní pro kovy.
H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P405 - Skladujte uzamčené.
 
 
 
Ke stažení
Bezpečnostní list
Adresa dodavatele
Bolton Czechia, spol. s r.o., Na Vítězné pláni 4/1719, 140 00 Praha, Česká republika
Skladovací podmínky
Uchovávejte na chladném a suchém místě. Zajistěte větrání. Neskladujte společně s potravinami, nápoji a krmivy. Vyhněte se kontaktu s kůží a očima. Zabraňte vdechování par. Prázdné nádoby nepoužívejte bez vyčištění. Před manipulací s obalem se přesvědčte, že v obalu nejsou zbytky neslučitelných materiálů nebo výrobku. Kontaminovaný oděv vyměňte před vstupem do stravovacích prostorů. Při práci nejezte a nepijte. Noste osobní ochranné vybavení (viz kapitola 8). Při práci s výrobkem nejezte ani nepijte. Pozor!  Nepoužívejte společně s bělicími či závěsnými bloky, které fungují na bázi chlóru. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). 
Složení, alergeny a nutriční hodnoty
Složení

Hydroxid sodný, chlornan sodný, lauryldimethylminoxid.

Přestože se maximálně snažíme, aby všechny informace o výrobcích byly aktuální a správné, může dojít z důvodu aktualizace předpisů ke změně složek a dietetických informací. Proto si prosím vždy přečtěte etiketu na výrobku a nespoléhejte se pouze na informace poskytnuté na našich stránkách.

1000419