0
K pokladně

Raid Elektrický odpařovač Family s tekutou náplní

Běžná cena
369,90 Kč 369,90 Kč/ks

Značka: Raid

Země původu:
Čína
Popis produktu

Raid® Family elektrický odpařovač tekutý.

Insekticid bez parfemace poskytuje efektivní ochranu proti komárům včetně tygřích až 30 nocí/8 hodin/noc.
Balení obsahuje 1 odpařovač + 1 náplň.

• Vhodné pro děti od 6 měsíců.
• Jemné osvěltení

Návod k použití:
1. Odstraňte uzávěr (zmáčknout a vyšroubovat). Náplň zašroubujte/zatlačte do zajištění do el. odpařovače.
2. Otočte zástrčkou tak, aby náplň byla ve svislé poloze.
3. Zasuňte el. odpařovač do odpovídající zásuvky, až se rozsvítí kontrolní dioda. Když je náplň prázdná, odpojte odpařovač od el. sítě a vyměňte ji za novou.
4. Po použití odpojte odpařovač od el. sítě. Odpařovač s náplní udržujte vždy ve svislé poloze.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Pokyny pro předcházení vzniku požáru, toxicity, zásahu el. proudem nebo zraněním.
PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE TYTO BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A USCHOVEJTE SI JE.
VÝSTRAHA: Při používání el. spotřebičů je nutno vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:
POZOR: Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru. Pro bezpečné použití ho zapojujte jen do správně fungujících el. zásuvek na větraném místě, kde nemůže přijít do styku s přehozem na postel nebo jinými materiály. Nepoužívejte s prodlužovacími kabely nebo s rozdvojkami. Neponořujte do vody. Do zásuvky nad zařízení nic nezapojujte. Do odpařovačů Raid® používejte jen náplně Raid®. Spotřebič se má používat pouze s doporučeným odpařovacím médiem. Použití jiných látek může vést k nebezpečí otravy nebo požáru. Uchovávejte mimo dosah domácích zvířat. Tyto pokyny jsou k dispozici na [www.scjproducts.info].

 

 

BIOCIDNÍ PRODUKT

Výrobky, které jsou určeny k hubení konkrétních škůdců – například antimikrobiální výrobky, které zabíjí mikroorganismy nebo insekticidy určené pro použití proti hmyzu – jsou v Evropské unii regulovány velkým počtem směrnic a předpisů, včetně předpisu o biocidních přípravcích. Nazývají se „biocidy“ a zahrnují širokou řadu položek, například dezinfekcí, antibakteriálních čisticích prostředků, insekticidů a repelentů.

Biocidy zahrnují jednu nebo více „účinných složek“ – látek, které hubí daného škůdce – a také inertní složky, například stabilizátory, hnací plyny, vůně nebo další položky, které složení doplňují. Abychom si maximálně objasnili biocidy a také dodržovali konzistentní přístup týkající se vládních požadavků, popisy registrovaných výrobků na této stránce používají výše uvedený formát. Účinná složka je uvedena navrchu a další (inertní) složky jsou níže.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

 

 

O VÝROBCI SC JOHNSON

Jako rodinná firma fungující již 135 let víme, že dnešní rozhodnutí utvářejí zítřejší svět. Od složek v našich výrobcích až po způsob, jakým podnikáme, se ze všech sil snažíme dělat každý den to, co je pro lidi, planetu a následující generace nejlepší.

VE SPOLEČNOSTI SC JOHNSON SE ZE VŠECH SIL SNAŽÍME:
• mít úctu k lidem a podporovat všeobecná lidská práva.
• dodržovat všechny místní zákony a předpisy týkající se produktů a jejich výroby.
• vybírat si složky a používat náš proces Greenlist™ SC Johnson.
• omezovat emise, odpady a využívání fosilních paliv a minimalizovat skládkování.
• dosáhnout do roku 2020 nulového odlesňování, a to tím, že budeme využívat udržitelné zdroje celulózy, papíru, obalových materiálů a palmového oleje.
• přispívat našim hostitelským komunitám prostřednictvím filantropie a dobrovolnictví.

 

Bezpečnostní upozornění:

H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H410 – Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Ke stažení
Bezpečnostní list
Adresa dodavatele
ESPACE velkoobchd drogerie s.r.o., Steinerova 604/12, Praha 11 - Háje, 149 00 Praha 415, Česká republika
Skladovací podmínky
Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.
Složení, alergeny a nutriční hodnoty
Složení

Obsahuje: destiláty (ropné), hydrogenované střední. Účinná látka: prallethrin 1,2% (12 g/kg).

Přestože se maximálně snažíme, aby všechny informace o výrobcích byly aktuální a správné, může dojít z důvodu aktualizace předpisů ke změně složek a dietetických informací. Proto si prosím vždy přečtěte etiketu na výrobku a nespoléhejte se pouze na informace poskytnuté na našich stránkách.

1047242