0
K pokladně

Žabka změkčovač 3 x 400g

1.2 kg
Běžná cena
84,90 Kč 70,75 Kč/kg

Značka: Žabka

Země původu:
Česká republika
Popis produktu

Žabka změkčovač vody namáčecí mycí prostředek který změkčuje vodu a rozpouští špínu, je vhodná na namáčení prádla. Při mytí rychle uvolňuje zastaralé nečistoty a  rozpouští mastnou špínu.

  • Změkčuje vodu a rozpouští špínu
  • Je vhodná pro namáčení prádla i předpírku
  • Při mytí rychle uvolňuje zastaralé nečistoty a rozpouští mastnou špínu
  • Může se použít i k mytí skla a nádobí
  • Dobře čistí umyvadla, vany a jiné keramické a smaltované povrchy

 

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ:

Standardní věty o nebezpečnosti:
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H315 Dráždí kůži

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P101 Je li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P305+P351 +PP338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte lékaře.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
P501Odstrańte obsah/obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Ke stažení
Bezpečnostní list
Skladovací podmínky
Přípravek skladujte při teplotách 5 - 25 °C v uzavřených obalech v suchých prostorách chráněnými před povětrnostními vlivy Při delším skladování ve vlhkém prostředí může dojít ke ztvrdnutí výrobku
Název a adresa výrobce
MATTES Corp. s.r.o., COLLO - LOUKY 1557, FRÝDEK-MÍSTEK, 738 02
Složení, alergeny a nutriční hodnoty
Složení

směs aniontových a neiontových povrchově aktívních látek a parfému; metakřemičitan disodný,uhličitan sodný

Přestože se maximálně snažíme, aby všechny informace o výrobcích byly aktuální a správné, může dojít z důvodu aktualizace předpisů ke změně složek a dietetických informací. Proto si prosím vždy přečtěte etiketu na výrobku a nespoléhejte se pouze na informace poskytnuté na našich stránkách.

1033430