0
K pokladně

Larrin tablety na mytí výčepního skla

600 g
Běžná cena
389,90 Kč 649,83 Kč/kg

Značka: Larrin

Země původu:
Česká republika
Popis produktu

Tablety na mytí výčepního skla. Vysoce účinný přípravek pro tlakové oplachovače a oplachovací nádoby. Zanechává vysoký lesk, spolehlivě odmašťuje, nepoškozuje pěnu, odstraňuje zbytky od rtěnky.

 

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ:

Standardní věty o nebezpečnosti:
H315 Dráždí kůži
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.


Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte zasažené části vodou.
P280 Používejte ochranné brýle/ochranné rukavice.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P313 Vyhledejte lékařskou pomoc.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu.

Ke stažení
Bezpečnostní list
Skladovací podmínky
Skladování: V suchých, krytých a čistých prostorách, v uzavřeném obalu.
Název a adresa výrobce
STYL, družstvo pro chemickou výrobu, VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ 21, PRAHA 1, 110 00
Složení, alergeny a nutriční hodnoty
Složení

Ceteareth-25 • PEG-600 • Alkoholy, C12-18, etoxylované • Benzalkonium chloride • Modifikovaný mastný alkohol polyglykoleter

Přestože se maximálně snažíme, aby všechny informace o výrobcích byly aktuální a správné, může dojít z důvodu aktualizace předpisů ke změně složek a dietetických informací. Proto si prosím vždy přečtěte etiketu na výrobku a nespoléhejte se pouze na informace poskytnuté na našich stránkách.

1028436