0
K pokladně

Dr. Devil wc blok Neutro Effect

75 ml
Běžná cena
94,90 Kč 1 265,33 Kč/l

Značka: Dr. Devil

Země původu:
Česká republika
Popis produktu

Dr. Devil WC BiCOLOR 5BALL voní, čistí a preventivně působí proti usazování vodního kamene.

 

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ:

Standardní věty o nebezpečnosti:
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.


Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P501 Odstraňte zcela vyprázdněný obal v místě sběru recyklovatelného/komunálního odpadu.

Ke stažení
Bezpečnostní list
Skladovací podmínky
5-35°C
Název a adresa výrobce
TOMIL s.r.o., GEN. SVATONĚ 149/IV, VYSOKÉ MÝTO, 566 01
Složení, alergeny a nutriční hodnoty
Složení

>=30 % neiontové povrchově aktivní látky, <5 % amfoterní povrchově aktivní látky. Obsahuje parfém (coumarin), benzisothiazolinone.

Přestože se maximálně snažíme, aby všechny informace o výrobcích byly aktuální a správné, může dojít z důvodu aktualizace předpisů ke změně složek a dietetických informací. Proto si prosím vždy přečtěte etiketu na výrobku a nespoléhejte se pouze na informace poskytnuté na našich stránkách.

1025473