0
K pokladně

PE-PO Podpalovač gelový

1 l
Běžná cena
119,90 Kč 119,90 Kč/l

Značka: PE-PO

Země původu:
Česká republika
Popis produktu

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ:

Standartní věty o nebezpečnosti:
H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 - Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/ochranný oděv.
P305, P351, P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.
Pokračujte ve vyplachování.
P303, P361, P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou.
P403, P233 - Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P501 - Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obci.

 

 

Ke stažení
Bezpečnostní list
Skladovací podmínky
5 ºC až 25 ºC
Název a adresa výrobce
SEVEROCHEMA, DRUŽSTVO PRO CHEMICKOU, VILOVÁ 333/2, LIBEREC 10, 461 71
Složení, alergeny a nutriční hodnoty
Složení
etanol, zahušťovadlo

Přestože se maximálně snažíme, aby všechny informace o výrobcích byly aktuální a správné, může dojít z důvodu aktualizace předpisů ke změně složek a dietetických informací. Proto si prosím vždy přečtěte etiketu na výrobku a nespoléhejte se pouze na informace poskytnuté na našich stránkách.

1024644