0
K pokladně

Iron prostředek na mytí oken

1 l
Běžná cena
47,90 Kč 47,90 Kč/l

Značka: Iron

Země původu:
Česká republika
Popis produktu

Tradiční čisticí prostředek osvědčené kvality určený k mytí, čištění a leštění oken a skleněných ploch.

 

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ:

Standardní věty o nebezpečnosti:
H226 Hořlavá kapalina a páry.


Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P305+P351+P338  PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P308+P311 PŘI expozici nebo podezření na ni: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.

Ke stažení
Bezpečnostní list
Skladovací podmínky
5 ºC až 25 ºC
Název a adresa výrobce
SEVEROCHEMA, DRUŽSTVO PRO CHEMICKOU, VILOVÁ 333/2, LIBEREC 10, 461 71
Složení, alergeny a nutriční hodnoty
Složení

Ethanol, <5 % aniontové povrchově aktivní látky, <5 % kationtové povrchově aktivní látky, parfém, barvivo

Přestože se maximálně snažíme, aby všechny informace o výrobcích byly aktuální a správné, může dojít z důvodu aktualizace předpisů ke změně složek a dietetických informací. Proto si prosím vždy přečtěte etiketu na výrobku a nespoléhejte se pouze na informace poskytnuté na našich stránkách.

1023828