0
K pokladně

PE-PO Lampový olej čirý

1 l
Běžná cena
114,90 Kč 114,90 Kč/l

Značka: PE-PO

Země původu:
Česká republika
Popis produktu

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ:


Standardní věty o nebezpečnosti:
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.


Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P405 Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.

Ke stažení
Bezpečnostní list
Skladovací podmínky
Nevystavovat přímému slunečnímu záření. Skladovat od +5°C do +25°C.
Název a adresa výrobce
SEVEROCHEMA, DRUŽSTVO PRO CHEMICKOU, VILOVÁ 333/2, LIBEREC 10, 461 71
Složení, alergeny a nutriční hodnoty
Složení
Uhlovodíky, C11-C14, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2% aromátů, označení ES:926-141-6, Registrační číslo: 01-2119456620-43

Přestože se maximálně snažíme, aby všechny informace o výrobcích byly aktuální a správné, může dojít z důvodu aktualizace předpisů ke změně složek a dietetických informací. Proto si prosím vždy přečtěte etiketu na výrobku a nespoléhejte se pouze na informace poskytnuté na našich stránkách.

1023307