0
K pokladně

Savo Profi na podlahy a povrchy lemongrass

5 kg
Běžná cena
369,90 Kč 73,98 Kč/kg

Značka: Savo

Země původu:
Česká republika
Popis produktu

Savo na podlahy a povrchy je přípravek ke každodennímu úklidu ploch v kancelářích, školách a školkách, zdravotnických zařízeních atd. Odstraňuje mastnotu a zaschlou špínu. Používejte na podlahové plochy, stoly, kachličky a jiné omyvatelné povrchy.

 

BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY:

Obsahuje směs látek5-chlor-2methylisothiazol-3(2H)on[ECNo247-500-7]a2-methylizothiazol3(2H)-on[ECNo220-239-6](3:1)
(Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone), Sodium lauryl polyethoxyethanol sulfate (sodium laureth sulfate), amidy, kokos,
N,N-bis(hydroxyethyl) (Cocamide DEA), 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on (Tetramethyl
Acetyloctahydronaphtalenes) 


Standardní věty o nebezpečnosti:
H318-Způsobuje vážné poškození očí.
EUH208-Může vyvolat alergickou reakci.


Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101-Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102-Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280-Používejte ochranné brýle nebo obličejový štít.
P305+P351+P338-PŘIZASAŽENÍOČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.Vyjměte kontaktní čočky,jsou-li nasazeny a pokud je lze
vyjmout snadno.Pokračujte ve vyplachování.
P310-Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Ke stažení
Bezpečnostní list
Skladovací podmínky
Skladujte při teplotě 10 až +25°C.
Název a adresa výrobce
Bochemie a.s., Lidická 326, 735 81 Bohumín
Složení, alergeny a nutriční hodnoty
Složení

Undekanol ethoxylovaný, 1,2-benzisothiazol-3-on.

Přestože se maximálně snažíme, aby všechny informace o výrobcích byly aktuální a správné, může dojít z důvodu aktualizace předpisů ke změně složek a dietetických informací. Proto si prosím vždy přečtěte etiketu na výrobku a nespoléhejte se pouze na informace poskytnuté na našich stránkách.

1019229