0
K pokladně

Savo Razant Čistič odpadů

1.2 l
Běžná cena
144,90 Kč 120,75 Kč/l

Značka: Savo

Země původu:
Česká republika
Popis produktu

Účinný gelový uvolňovač odpadů. Okamžitý účinek. Odstraňují zápach. Univerzální použití. Aktivní působení proti novým usazeninám. Vhodný prostředek pro prevenci ucpání odpadů.

SAVO Razant je vysoce účinný gelový prostředek se zesíleným účinkem na uvolnění ucpaných odpadů a na odstranění nepříjemného zápachu z nich. Má okamžitý účinek, rychle uvolňuje ucpaná místa, likviduje bakterie a usazeniny v odtokových trubkách umyvadel, dřezů a van. Odstraňuje veškeré organické nečistoty jako tuky, zbytky jídel, mýdlo, vlasy a další. Aktivně působí proti tvorbě nových usazenin, je vhodné používat preventivně proti ucpání odpadů.

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ:

Signální slovo : Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti: Může být korozivní pro kovy.
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení
Všeobecně : P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
Prevence : P280 Používejte ochranné rukavice.
P280 Používejte ochranné brýle/obličejový štít.
P280 Používejte ochranný oděv.
P234 Uchovávejte pouze v původním obalu.
Reakce : P303 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):
P361 Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.
P353 Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:
P351 Několik minut opatrně oplachujte vodou.
P338 Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze
vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ
STŘEDISKO nebo lékaře.
P391 Uniklý produkt seberte.

 

H290 Může být korozivní pro kovy.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Ke stažení
Bezpečnostní list
Adresa dodavatele
UNILEVER ČR, spol. s r.o., Voctářova 2497/18, 180 00 Praha 8, Infolinka: 844 222 844, Česká republika
Složení, alergeny a nutriční hodnoty
Složení

Hydroxid sodný, Méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky.

Přestože se maximálně snažíme, aby všechny informace o výrobcích byly aktuální a správné, může dojít z důvodu aktualizace předpisů ke změně složek a dietetických informací. Proto si prosím vždy přečtěte etiketu na výrobku a nespoléhejte se pouze na informace poskytnuté na našich stránkách.

1019082