0
K pokladně

Sanytol Dezinfekční gel na ruce

500 ml
Akční cena 139,90 Kč
od 2 ks
Běžná cena
199,00 Kč 398,00 Kč/l

Značka: Sanytol

Země původu:
Česká republika
Popis produktu

SANYTOL gely pro okamžitou dezinfekci rukou jsou vhodné pro celou rodinu a  lze je používat kdekoliv, kdykoliv, bez vody, mýdla a ručníku. Nelepí se na ruce a zanechávají pocit svěžesti a příjemnou vůni. Zahubí 99,9 % bakterií, mikrobů a virů, včetně viru chřipky typu A (H1N1). Čisté a dezinfikované ruce za 30 vteřin. Praktické a bez nutnosti oplachování v  rodinném, cestovním anebo kapesním belaní. Našim rukám dodává jemnost a má hydratační a hypoalergenní složení, které je  vhodné i pro nejcitlivější typy pokožky.

  • S přírodním zeleným čajem
  • Bez parabenů.

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ:

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek: Ethanol 72%
 
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně) P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
Ke stažení
Bezpečnostní list
Skladovací podmínky
Skladujte v suchu mimo dosah dětí. Používejte biocidní přípravky bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Název a adresa výrobce
AC Marca Czech Republic s.r.o
Složení, alergeny a nutriční hodnoty
Složení
Ethanol

Přestože se maximálně snažíme, aby všechny informace o výrobcích byly aktuální a správné, může dojít z důvodu aktualizace předpisů ke změně složek a dietetických informací. Proto si prosím vždy přečtěte etiketu na výrobku a nespoléhejte se pouze na informace poskytnuté na našich stránkách.

1018745