0
K pokladně

Fredy Krystalický čistič odpadů mikrogranule

500 g
Akční cena 44,90 Kč
od 2 ks
Běžná cena
59,90 Kč 119,80 Kč/kg

Značka: Fredy

Země původu:
Česká republika
Popis produktu

Čistič odpadů Fredy je nejlepší na čištění sifonů, které skoro neodtékají a na preventivní čištění. Jeho účinnost nejvíce oceníte v sifonech umyvadel, dřezů, van, sprchových koutů, pisoárů, bidetů, toalet, domovních kanálů a v různých odpadech. Fredy je z mikroperliček a díky nim se velmi rychle rozpustí a efektivně odstraní usazeniny. 

Upozornění: Způsobuje těžké poleptání. Dráždí oči a kůži. Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí. Zamezte styku s kůží a očima. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Nesměšujte s kyselinami a jinými přípravky. Může poškodit pochromované povrchy a hliníkoné sifony.

Výrobce

De Miclén Trading, s.r.o, Hlavní 2, 273 51 Velké Přítočno

 

Bezpečnostní upozornění


GHS05 - korozivní a žíravé látky

Obsah nebezpečných látek: hydroxid sodný.

Signální slovo: Nebezpečí

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ….
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P304+P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P405 - Skladujte uzamčené.
 
Kontakt na TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
 
 
 
Ke stažení
Bezpečnostní list
Skladovací podmínky
Skladujte na čistém, suchém, dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Skladujte z dosahu nekompatibilních materiálů – kovy. Sklad musí být vybaven lékárničkou a zdrojem pitné vody, popř. zásobou pitné vody minimálním množství 10 litrů na osobu.
Složení, alergeny a nutriční hodnoty
Složení

Sůl 60%, hydroxid sodný 40%.

Přestože se maximálně snažíme, aby všechny informace o výrobcích byly aktuální a správné, může dojít z důvodu aktualizace předpisů ke změně složek a dietetických informací. Proto si prosím vždy přečtěte etiketu na výrobku a nespoléhejte se pouze na informace poskytnuté na našich stránkách.

1013582