0
K pokladně

Bref Hygiene Gel Floral Delight WC čistič

700 ml
Doporučená cena
79,90 Kč
64,90 Kč 92,71 Kč/l

Značka: Bref

Země původu:
Maďarsko
Popis produktu

Bref gelový WC čistič díky silnému složení účinnému zejména proti vodnímu kameni zajišťuje hygienickou čistotu a lesk vaší toalety. WC čistič po aplikaci dodá vaší toaletě také příjmenou vůni.

 

 

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Nebezpečí

H290 - Může být korozivní pro kovy.
H302 - Zdraví škodlivý při požití.
H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy.
H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou.
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P390 - Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám.
P405 - Skladujte uzamčené.
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

 

O značce

Bref nabízí produkty, díky kterým bude vaše toaleta snadněji hygienicky čistá a svěží. Portfolio se skládá z široké škály inovativních produktů.

 

Ke stažení
Bezpečnostní list
Skladovací podmínky
Skladujeme při teplotě 5-20C.
Název a adresa výrobce
Henkel Česká republika; spol. s r. o., Boudníkova 2514/5, 180 00 Praha 8
Složení, alergeny a nutriční hodnoty
Složení

5 % neiontové povrchově aktivní látky,parfémy, 2-benzylidenheptanal

Přestože se maximálně snažíme, aby všechny informace o výrobcích byly aktuální a správné, může dojít z důvodu aktualizace předpisů ke změně složek a dietetických informací. Proto si prosím vždy přečtěte etiketu na výrobku a nespoléhejte se pouze na informace poskytnuté na našich stránkách.

1011055