0
K pokladně

Real Kamna & trouby & grily

550 g
Původní cena
109,90 Kč
54,90 Kč 99,82 Kč/kg

Značka: Real

Země původu:
Česká republika
Popis produktu

Vysoce koncentrovaný přípravek, na silné připáleniny.

  • na silné připáleniny
  • čistí samočinně
  • silný odmašťující efekt
  • vysoká účinnost

 

Bezpečnostní varování

Nepoužívejte na lakované povrchy, hliník a mramor. Citlivé povrchy chraňte před zasažením. POZOR ŽÍRAVÁ LÁTKA! Návod k čištěnému přístroji či zařízení je nadřazen těmto pokynům

Upozornění:
R35 Způsobuje těžké poleptání. S1/2 Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí. S36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. S38 V případě nedostatečného větrání použijte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. S23 Nevdechujte plyny. První pomoc:
S45 V případě nehody nebo necítíte-li se dobře okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. S28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody, popřípadě vyhledejte lékařskou pomoc. S62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Bezpečnostní upozornění

GHS05 - korozivní a žíravé látky

Obsah nebezpečných látek: Hydroxid sodný

Signální slovo: Nebezpečí

H290 - Může být korozivní pro kovy.
H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P363 - Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.
P405 - Skladujte uzamčené.
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
 
Ke stažení
Bezpečnostní list
Skladovací podmínky
Chránit před přímým slunečním zářením a teplotami nad 40 ° C. Skladovat mimo dosah dětí v suchých a dobře větratelných prostorách v originálních, těsně uzavřených obalech, chránit před mrazem. Skladovat při teplotě + 5 až + 25 ° C. 
Název a adresa výrobce
Zenit, spol. s r.o., Pražská 162, Čáslav, 286 01
Složení, alergeny a nutriční hodnoty
Složení

Hydroxid sodný 5% a více, ale méně jak 15% Neiontové povrchově aktivní látky méně než 5% Parfém, Limonene Pomocné látky Voda

Přestože se maximálně snažíme, aby všechny informace o výrobcích byly aktuální a správné, může dojít z důvodu aktualizace předpisů ke změně složek a dietetických informací. Proto si prosím vždy přečtěte etiketu na výrobku a nespoléhejte se pouze na informace poskytnuté na našich stránkách.

1010993