0
K pokladně

Sanytol tekuté mýdlo hydratující aloe vera & zelený čaj

250 ml
Akční cena 45,90 Kč
od 3 ks
62,90 Kč
od 2 ks
Běžná cena
69,90 Kč 279,60 Kč/l

Značka: Sanytol

Země původu:
Česká republika
Popis produktu

S účinkem proti virům a bakteriím je obohaceno o přírodní výtažky ze zeleného čaje a bio Aloe Vera pro přirozenou hydrataci pokožky. Ideální pro každodenní hygienu rukou s citlivou pokožkou. Hypoalergenní. Dermatologicky testované.

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ:

Standardní věty o nebezpečnosti (CLP):
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí
H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.


Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP):
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí
P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře, tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
P501 - Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady, pokud obsah není zcela spotřebován

Adresa dodavatele

ESPACE velkoobchod drogerie s.r.o., Steinerova 604, 149 00, Praha 4

 

 

Ke stažení
Bezpečnostní list

Přestože se maximálně snažíme, aby všechny informace o výrobcích byly aktuální a správné, může dojít z důvodu aktualizace předpisů ke změně složek a dietetických informací. Proto si prosím vždy přečtěte etiketu na výrobku a nespoléhejte se pouze na informace poskytnuté na našich stránkách.

1010990