0
K pokladně

Domestos Na vodní kámen Ocean tekutý dezinfekční a čisticí přípravek

750 ml
Původní cena
74,90 Kč
49,90 Kč 66,53 Kč/l

Značka: Domestos

Země původu:
Evropská unie
Popis produktu

Zabíjí 99,9 % bakterií a virů.

Gelový dezinfekční přípravek určený k odstraňování vodního kamene a zabíjení bakterií a virů v toaletě. Přilne k povrchu toaletní mísy, kde působí dlouhou dobu, a to dokonce i pod vodní hladinou!

Bezpečnostní upozornění:

GHS05 - korozivní a žíravé látky

Obsah nebezpečných látek: kyselina chlorovodíková 22 % (Z)-Oktadec-9-enylamin, ethoxylovaný 2EO kyselina amidosírová

Signální slovo: Nebezpečí

H290 - Může být korozivní pro kovy.
H302 - Zdraví škodlivý při požití.
H311 - Toxický při styku s kůží.
H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P234 - Uchovávejte pouze v původním obalu.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P303 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P353 - Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P361 - Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.
P391 - Uniklý produkt seberte.
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

 

O značce 

Domestos je značka založena v Británii v roce 1920 a na začátku se prodávala po domech od dveří ke dveřím. Dnes patří pod společnost Unilever a je jednou z nejvyhledáva­nějších značek mezi čistícími prostředky. Proslavila se čistícím prostředkem na záchodové mísy, ale v nabídce má prostředky na vodní kámen, čističe odtoků a potrubí, bělící sprej a jiné.

 

 

Ke stažení
Bezpečnostní list
Adresa dodavatele
UNILEVER ČR, spol. s r.o., Voctářova 2497/18, 180 00 Praha 8, Infolinka: 844 222 844, Česká republika
Skladovací podmínky
Skladujte v souladu s místními předpisy.\'20 Skladujte v originálních obalech chráněných před přímým slunečním zářením v suchých, chladných a dobře větraných prostorách, odděleně od neslučitelných materiálů (viz Kapitola 10) a jídla a pití. Skladujte v obalu odolném proti korozi obalu s odolnou vnitřní vrstvou. Skladujte uzamčené. Neuchovávejte společně se zásadami. Do doby, než bude připraven k použití, uchovávejte kontejner uzavřený a utěsněný. Otevřené kontejnery se musí znovu pečlivě utěsnit a udržovat ve svislé poloze, aby se zabránilo úniku. Neskladujte v neoznačených kontejnerech. Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí.
Složení, alergeny a nutriční hodnoty
Složení

Dezinfekční látka: kyselina chlorovodíková 8 g/100 g,Méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky,Kationtové povrchově aktivní látky,Parfum

Přestože se maximálně snažíme, aby všechny informace o výrobcích byly aktuální a správné, může dojít z důvodu aktualizace předpisů ke změně složek a dietetických informací. Proto si prosím vždy přečtěte etiketu na výrobku a nespoléhejte se pouze na informace poskytnuté na našich stránkách.

1009835